พล.อ.ประวิตร ตั้ง 'ปฏิคม วงษ์สุวรรณ' น้องชาย เป็นกรรมการ กฟภ.

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 4 มี.ค. 59 

โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 พ.ย.57) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) จํานวน 7 คน ซึ่งมีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พ.ย. 57 นั้น

บัดนี้ นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พ้นจากตําแหน่ง เนื่องจาก มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 7 ก.ย.58 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 อนุมัติให้แต่งตั้งนายปฏิคม วงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทน นายสมพร ใช้บางยาง ที่พ้นจากตําแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.59 เป็นต้นไป

 ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์