ประยุทธ์ยกคำสั่งหัวหน้า คสช.ปลดล็อคยกเว้นผังเมืองรวมผ่าน 29 โรงไฟฟ้า

31 มี.ค. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบกิจการบางประเภท ประกาศ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2559  ซึ่งออกประกาศโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

โดยประกาศระบุว่า ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภทได้กําหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่มีคําสั่งนี้ หรือที่จะมีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคําสั่งนี้ 

สําหรับการประกอบกิจการคลังน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 - 2579 และแผนบริหารจัดการก๊าชธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และกิจการอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตขนส่ง และระบบจําหน่ายพลังงานตามแผนดังกล่าว 

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในภายหลังด้วย โดยให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่อยู่ในแผนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบกิจการบางประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ 20 มกราคม 2559 และที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2560 ดังนี้ 

1. โครงการภายใต้แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) 

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามแผน PDP 2015 จํานวน 22 โครงการ กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 20,149 เมกะวัตต์ 

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ตามแผน PDP 2015 จํานวน 7 โครงการ กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 6,470 เมกะวัตต์ 

1.3 โรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากของ กฟผ. และเอกชน ตามแผน PDP 2015 กําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 4,159.2 เมกะวัตต์ (ตามบัญชีแนบท้าย 1) 

1.4 คลังน้ํามันที่เก็บน้ํามันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือเชื้อเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟ้าตาม 1.1 1.2 และ 1.3

ทั้งนี้ โครงการตาม 1.2 1.3 และ 1.4 ต้องได้รับการรับรองจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผน PDP 2015 

2. โครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579(AEDP 2015) 

2.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ดําเนินการตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จํานวน 5 โครงการ ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้ว หรือเป็นโครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้วและสัญญายังมีผลอยู่ หรือเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์เกี่ยวกับผังเมืองหรือเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก หรือเป็นโครงการที่จะดําเนินการรับซื้อไฟฟ้าหรือเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี (ตามบัญชีแนบท้าย 2) 

2.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้เองหรือจําหน่ายให้กับลูกค้าตรง 

2.3 โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 

2.4 โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจนระบบคลังที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งและการจําหน่าย ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล น้ํามันไพโรไลซิส ก๊าซไบโอมีเทนอัด และเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น 

ทั้งนี้ โครงการตาม 2.2 2.3 และ 2.4 ต้องได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงงาน ั ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผน AEDP 2015 

3. โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 (Gas Plan 2015) โครงการผลิต เก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ (LNG Station and Receiving Terminal) รวมส่วนควบต่างๆ เช่น ท่าเรือ และกระบวนการผลิตและสนับสนุนการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 

ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น และต้องได้รับการรับรองจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผน Gas Plan 2015 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโครงการภายใต้แผนข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ต้องไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่สงวนไว้เพื่อระบายน้ํา เขตพระราชฐาน และพื้นที่เขตอนุรักษ์น้ําดิบเพื่อการประปา 

2. ต้องมีมาตรการที่รัดกุมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

3. ต้องดําเนินการตามข้อบังคับ กฎระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

บัญชีแนบท้ายประกาศฯ
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์