เปิดศักราชใหม่การเมืองพม่า อิระวดีชวนอ่านคำประกาศเป้าหมายพรรค NLD 12 ประเด็น

คำประกาศพรรคเอ็นแอลดีที่ชนะการเลือกตั้งในพม่าเผยให้เห็นถึงความพยายามเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น เช่น การจัดระบบตุลาการที่ยุติธรรมไม่ลำเอียง การแบ่งทรัพยากรที่เป็นธรรม การเน้นให้เด็กที่ยากลำบากเข้าถึงการศึกษาได้ รวมถึงเสรีภาพทางวิชาการ


การหาเสียงโค้งสุดท้ายของ NLD ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา (แฟ้มภาพ)(5 พ.ย. 2558)

4 เม.ย. 2559 เว็บไซต์ข่าวอิระวดีรายงานว่าพม่ากำลังเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ เอ็นแอลดี (NLD) ที่เพิ่งเข้าพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยพรรคเอ็นแอลดีต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากการที่รัฐธรรมนูญจำกัดอำนาจของพวกเขา ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีพลังจากอำนาจความชอบธรรมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมถึงความเป็นมิตรจากต่างชาติและจากประชาชน

ในฐานะที่พม่ากำลังเข้าสู่ยุคใหม่นี้ อิระวดีได้นำเสนอคำประกาศ 25 หน้าของพรรคเอ็นแอลดีในแบบสรุปย่อเป็นประเด็นต่างๆ ซึ่งเปรียบได้กับสิ่งที่พรรคเอ็นแอลดีตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องทำให้สำเร็จ

อิระวดีระบุว่าโดยภาพรวมแล้วคำประกาศดังกล่าวเผยถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนชาวพม่า ซึ่งหมายถึงการดำเนินกิจการกับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรักษาสันติภาพภายใน การมีรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนในประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ การมีระบบของรัฐบาลที่คุ้มครองประชาชนอย่างยุติธรรมและเที่ยงธรรม การมีเสรีภาพและความมั่นคงเพื่อความเจริญรุ่งเรือง

อิระวดีแจกแจงคำประกาศของเอ็นแอลดีออกเป็นนโยบาย 12 ประเด็นดังนี้

ในประเด็นเรื่องกิจการกลุ่มชาติพันธุ์และสันติภาพ เอ็นแอลดีระบุว่าพวกเขาจะบริหารงานให้เกิดการกระจายผลกำไรที่มาจากการขุดหรือนำทรัพยากรของประเทศมาใช้อย่างเป็นธรรมตามหลักการของสหพันธรัฐ

ประเด็นเรื่องระบบของรัฐบาล เอ็นแอลดีระบุว่าจะจัดตั้งระบบตุลาการที่มีความเป็นธรรมและไม่มีอคติ รวมถึงให้ฝ่ายตุลาการมีความเป็นอิสระและมีอำนาจทัดเทียมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

ประเด็นนโยบายการต่างประเทศ เอ็ลแอลดีระบุว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแนบแน่นกับสหประชาชาติ, ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียง อีกทั้งยังเน้นเรื่องบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการสื่อสารกับประชาคมโลก

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ เอ็นแอลดีระบุว่าพวกเขาจะให้อำนาจอิสระต่อธนาคารกลาง พวกเขามุ่งเน้นให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินและการพัฒนาระบบการเงินที่ตอบสนองต่อความต้องการเงินทุน ทั้งจากเจ้าของกิจการท้องถิ่น เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ผู้ประกอบการ และเกษตรกร

สำหรับประเด็นด้านเกษตรกรรม เอ็นแอลดีระบุว่าพวกเขาจะมุ่งพัฒนาภาคส่วนการเกษตรสมัยใหม่ ทำให้มีการแก้ไขข้อพิพาทที่ดินทางการเกษตรอย่างเป็นธรรม สร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และทำให้เกิดความโปร่งใสในกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการคุ้มครองและการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินการเกษตร

ในประเด็นด้านการขุดและนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นั้น เอ็นแอลดีระบุว่าพวกเขาจะทำให้โครงการขุดหรือนำทรัพยากรมาใช้มีแผนการที่โปร่งใสและมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบ จะมีการจัดตั้งกองทุนที่ทำให้แน่ใจว่ากำไรที่ได้จากโครงการเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ในประเด็นการศึกษา เอ็นแอลดีระบุว่าจะมีโครงการด้านการศึกษาเป็นพิเศษให้กับเด็กที่มีความยากลำบากในการได้เข้าเรียนในระดับชั้นประถม เช่น เด็กที่มีความพิการทางกายหรือทางปัญญา เด็กที่ยากไร้ เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังต้องการทำให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารและการกำหนดหลักสูตรด้วยตนเอง รวมถึงมีเสรีภาพในการทำวิจัย

ในประเด็นสาธารณสุข เอ็นแอลดีระบุว่าจะเพิ่มงบประมาณสาธารณสุขและให้มีโครงการลดระดับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นครั้งคราวโดยไม่มีประกัน (out-of-pocket expenditure)

เอ็นแอลดีระบุเกี่ยวกับประเด็นด้านพลังงานไว้ว่า การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อเป็นไฟฟ้าพลังน้ำทำให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงวางแผนจะผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่มีอยู่เดิมและซ่อมบำรุงเขื่อนที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านการผลิตไฟฟ้าระดับครัวเรือนนั้น พวกเขาจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อวิสาหกิจการผลิตพลังงานขนาดเล็กไว้ใช้เอง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, ก๊าซชีวภาพ, เชื้อเพลิงแกลบ และระบบพลังงานน้ำขนาดย่อม

ประเด็นการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เอ็นแอลดีระบุว่าจะกำจัดการจัดการแบบผูกขาดและการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรม พวกเขาจะก่อตั้งระบบที่จะสามารถแก้ไขปัญหาข้อพิพาทได้

สำหรับประเด็นสตรี เอ็นแอลดีระบุว่าพวกเขาจะทำให้แรงงานหญิงได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกับแรงงานชายในงานระดับเดียวกัน และจะไม่ให้มีการกีดกันทางเพศในเรื่องการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน

ในประเด็นด้านการสื่อสาร เอ็นแอลดีระบุว่าพวกเขาจะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงการกระทำของรัฐบาลทั้ง 3 ฝ่าย (‎ฝ่ายนิติบัญญัติ, ฝ่ายบริหาร, ‎ฝ่ายตุลาการ) อย่างโปร่งใส พวกเขาจะสนับสนุนสิทธิในการแข่งขันอย่างเปิดเผยในตลาดเสรีสำหรับผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ (นิตยสาร, วารสาร, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น) โทรศัพท์ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

อิระวดีระบุว่า คำประกาศเหล่านี้เป็นแนวทางที่มีประโยชน์สำหรับการตั้งเป้าหมายของรัฐบาล และเป็นมาตรวัดที่ดีที่อาจจะเอาไว้ชี้วัดความสามารถของรัฐบาลในอนาคตได้

เรียบเรียงจาก

Day 1 of a New Era, The Irrawaddy, 01-04-2016
http://www.irrawaddy.com/burma/day-1-of-a-new-era.html

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์