ประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้ว 7 ส.ค.นี้ ลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ-คำถามพ่วง

20 เม.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ  โดยมี ศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ลงนาม กำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. นี้ เป็นวันออกเสียงประชามติ ประเด็นดังต่อไปนี้

1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช… ทั้งฉบับ

และ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์