สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.ตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ

3 มิ.ย. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 122 คะแนน เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) เพื่อตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

โดยในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พ.ร.บ.นี้ระบุว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีขอบเขตอำนาจหน้าที่จำกัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงต้องตรา พ.ร.บ.นี้ขึ้น เพื่อปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีที ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่มากขึ้น ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ. กำหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ที่มี นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สมาชิก สนช. เป็นประธาน ได้ตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอที่ประชุม สนช. พิจารณา ดังนี้

1. ในเหตุผลประกอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ควรครอบคลุมไปถึงการรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่บูรณาการกลไกต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน

2. การออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรของส่วนราชการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 122 คะแนน เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) เพื่อตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์