สนช.ไฟเขียวตั้งกมธ.ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธานที่ประชุม ได้พิจารณาญัตติ เรื่อง การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง ที่ กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

โดย กิตติศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนฐานรากการผลิตจากภาคเกษตรสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ประกอบกับมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและมีวิทยาการสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของชุมชนเมืองมากกว่าชนบท จึงเกิดการอพยพของประชากร เกิดการสร้างชุมชนเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่มีแบบแผน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยหลังสมาชิกแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง จำนวน 21 คน ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ไฟเขียวประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก เป็นกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุม สนช. ยังมีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 179 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการที่เสนอต่อที่ประชุม สนช. อาทิ  การเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรเปิดโอกาสให้ธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงินอื่นๆ เข้าร่วมโครงการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรเร่งรัดการออกกฎหมายอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การกำหนดอัตราค่าปรับ ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราเดียวกันในกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกันและใช้อัตราค่าปรับเดียวกันในทุกช่องทางการชำระค่าปรับ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรนำมาตรการบันทึกคะแนน การพักใช้และการยึดใบอนุญาตขับขี่ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มาใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

สำหรับเหตุผลที่ต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำระบบการชำระเงินด้วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น สมควรเพิ่มช่องทางการชำระค่าปรับตามใบสั่งด้วยวิธีการดังกล่าวในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถในการชำระค่าปรับตามใบสั่ง ประกอบกับได้มีการโอนกรมตำรวจไปเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว สมควรแก้ไขการระบุชื่อตำแหน่ง "อธิบดีกรมตำรวจ" ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกเป็น "ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" ในคราวเดียวกัน

เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม เป็นกฎหมาย

ที่ประชุม สนช. ยังมีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการที่ว่า ควรมีกฎหมายกลางเพื่อคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย (กฎหมายเจนีวา 2) ในทำนองเดียวกับประเทศที่เป็นศูนย์กลางองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใช้รองรับการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัว ลดภาระในการออกพระราชบัญญัติเป็นรายกรณีและเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาเพื่อเชื้อเชิญให้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
 
สำหรับเหตุผลความจำเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องด้วยรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement) เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2554 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) และมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three : AMAF +3) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 ณ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทยตามข้อเสนอของประเทศไทย โดยมุ่งประสงค์เพื่อสำรองข้าวไว้สำหรับความจำเป็นในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคตามกรอบอาเซียนบวกสาม และความตกลงดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้สำนักเลขานุการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและให้สำนักเลขานุการและเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยได้รับเอกสิทธิ์และการอำนวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย   
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์