ประกาศราชกิจจานุเบกษา ม.อ. ออกนอกระบบ

21 มิ.ย.2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา ์ นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ซึ่ง มาตรา 5 ใน พ.ร.บ.นี้ระบุว่า ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 เป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

โดยมีการระบุเหตุผลของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวแนบท้ายไว้ด้วยว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมประส ี ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามวิทยาเขตต่างๆ ซึ่งการบริหารของมหาวิทยาลัย มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยความคล่องตัวในการบริหารเพื่อผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

นอกจากนี้มาตราที่น่าสนใจ เช่น มาตรา 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์