Skip to main content
sharethis

ครม.มีมติเห็นชอบลดหย่อน-ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน, บางใหญ่ – บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลแก่เด็ก คนพิการ คนชรา ก่อนเปิดใช้งานจริงในช่วงปลายปีนี้


(แฟ้มภาพ: ประชาไท)

29 มิ.ย. 2559 วานนี้ (28 มิ.ย.) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยตามความในมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 จำนวน 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้

1. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน พ.ศ. ....

โดยกำหนดให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน เริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด 42 บาท พร้อมทั้งกำหนดวิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า ได้แก่เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และคนพิการ โดยคนพิการต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

และให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์) ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร

2. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ พ.ศ. ....

มีสาระสำคัญในการกำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ซึ่งมีอาคารจอดจำนวน 4 แห่ง โดยกำหนดอัตราค่าบริการ สำหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตรา 10 บาทต่อ 2 ชั่วโมง และสำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าชั่วโมงละ 20 บาท และอัตราบริการค่าจอดรถรายเดือนเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน

3. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วมระหว่าง รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....

มีสาระสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สูงสุดอยู่ที่ 70 บาท และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ได้แก่เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และคนพิการ โดยคนพิการต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

และให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์) ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net