ได้แล้ว 5 กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

7 ก.ค. 2559 เว็บไซต์ไทยพีบีเอสประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง ได้แก่

ด้านบริหารจัดการองค์กร
1. จุมพล รอดคำดี
2. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1. พิเชฐ พัฒนโชติ
2. ไพโรจน์ พลเพชร
3. วิทยา กุลสมบูรณ์