ศาลปกครองสูงสุดไม่รับฟ้อง ไอลอว์ร้องถอนประกาศ กกต. ชี้แค่แนะนำ-ไม่กำหนดโทษ

ศาลปกครองสูงสุดไม่รับฟ้อง กรณีไอลอว์ร้องเพิกถอนประกาศ กกต. และระงับรายการพีอาร์ร่างรธน. ระบุประกาศแค่แนะนำ ไม่ได้กำหนดโทษ ผู้ฟ้องยังไม่ใช่ผู้เสียหาย ด้านไอลอว์ชี้คำสั่งศาลไม่ชี้ประกาศ กกต.ชอบธรรมหรือไม่-รายการ เป็นธรรมหรือไม่ ยันเดินหน้าทำกิจกรรมหนุนเสรีภาพการแสดงออก

14 ก.ค. 2559 เว็บไซต์ศาลปกครอง เผยแพร่ คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ระบุ ไม่รับคำฟ้องกรณีขอเพิกถอนประกาศ กกต. ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ และระงับการออกอากาศรายการ “7 สิงหาประชามติร่วมใจ”

คดีนี้ จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) กับพวกรวม 13 คน ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 และขอให้ระงับการออกอากาศรายการ “7 สิงหาประชามติร่วมใจ”
 
โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ประกาศพิพาทข้อ 4 เป็นเพียงคำแนะนำและยกตัวอย่างวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าประชาชนสามารถดำเนินการได้เท่านั้น ซึ่งนอกจากวิธีการดังกล่าวแล้วประชาชนย่อมสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายได้

ส่วนประกาศพิพาทข้อ 5 ที่ห้ามการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ การนำเข้าหรือการส่งต่อข้อมูล การทำหรือส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย การจัดเวทีสัมมนาอภิปราย การชักชวนให้ใส่เสื้อหรือติดป้ายที่แสดงสัญลักษณ์ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการขาย แจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวในลักษณะรณรงค์ทั่วไป การแจกเอกสารใบปลิว การรายงานข่าวหรือการจัดรายการของสื่อมวลชน การรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตามของคนในสังคม โดยข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ หรือการชุมนุมทางการเมือง หรือสร้างความวุ่นวายทางสังคม หรือขัดขวางการออกเสียงนั้น ประกาศดังกล่าวไม่ได้กำหนดถึงผลหรือโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และไม่ได้อ้างถึงบทบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญา การกระทำตามข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่มีโทษอาญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ชี้แจงต่อศาลว่า ประกาศพิพาทเป็นคำอธิบายแนวทางหรือวิธีการในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีโทษอาญา การรณรงค์เพื่อให้ประชาชนลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญสามารถดำเนินการได้หากไม่มีการปลุกระดมและไม่เข้าลักษณะความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ข้อ 5 ของประกาศพิพาทจึงเป็นเพียงคำแนะนำทั่วไปหรือตัวอย่างที่อธิบายเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจใช้ประกาศพิพาทเป็นหลักเกณฑ์ในการตีความว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นความผิดอาญาได้ ประกาศพิพาทจึงไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงประชามติอันมีลักษณะเป็นกฎ และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานะและผลของประกาศพิพาท ส่วนการถูกจับกุมและถูกห้ามกระทำการต่างๆ นั้น ไม่ใช่การถูกดำเนินคดีเนื่องจากฝ่าฝืนประกาศพิพาท ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามไม่ได้ทำความผิดต่อกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยวางแนวทางไว้แล้วว่าผู้ได้รับผลกระทบย่อมฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้

ส่วนที่ฟ้องว่า การจัดรายการ “7 สิงหาประชามติร่วมใจ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ได้คำนึงถึงการให้โอกาสแต่ละฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากฎหมายบัญญัติให้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผล กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป โดยมีการจัดสรรเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการโดยอยู่ในดุลพินิจของแต่ละสถานี
 
ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
 

ไอลอว์ชี้คำสั่งศาลไม่ชี้ประกาศ กกต.ชอบธรรมหรือไม่-รายการ เป็นธรรมหรือไม่

ด้านไอลอว์ หนึ่งในผู้ฟ้องคดี มีความเห็นต่อคำสั่งไม่รับฟ้องครั้งนี้ว่า ศาลปกครองไม่ได้ชี้ว่าการห้ามแสดงความคิดเห็นตามประกาศ กกต.นั้นชอบธรรมแล้วหรือไม่ และศาลปกครองก็ไม่ได้ชี้ว่ารายการ "7 สิงหา ประชามติร่วมใจ" เผยแพร่เนื้อหาอย่างเป็นธรรมหรือไม่ แต่ศาลปกครองวินิจฉัยในทางเทคนิคกฎหมายแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากความพยายามจำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการรับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวในบรรยากาศปัจจุบัน
 
ไอลอว์เห็นว่า แม้วันนี้เราไม่สามารถใช้ช่องทางตามกฎหมายให้ศาลปกครองเห็นตามเราและออกคำสั่งคุ้มครองได้ แต่ในสถานการณ์ที่อีก 23 วันจะถึงการลงงประชามติ และบรรยากาศการยังเป็นไปอย่างเงียบเหงา ขาดการเข้าถึงข้อมูล ขาดการรณรงค์สื่อสาร ขาดการถกเถียงแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ไอลอว์ก็ยืนยันจะเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อไปอย่างดีที่สุด

 

ไอลอว์ชี้คำสั่งศาลไม่ชี้ประกาศ กกต.ชอบธรรมหรือไม่-รายการ เป็นธรรมหรือไม่

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์