โค้งสุดท้ายประชามติ พีเน็ตเรียกร้อง กกต. ทำงานเชิงรุก

3 ส.ค. 2559 มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ส่งใบแถลงข่าว ระบุว่า ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติร่วมมือดำเนินการเพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ เร่งมือทำความเข้าใจในกระบวนการออกเสียงประชามติกับประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงฯ อย่างครบถ้วนรอบด้านเพื่อมิให้เกิดการเข้าใจผิดในขั้นตอนการออกเสียงในวันออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ องค์กรกลางฯ แสดงความห่วงใยในการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิออกเสียงฯ และมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. ควรเร่งรัดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงก่อนวันออกเสียงประชามติ และเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

2. ทำความเข้าใจกับประชาชนในข้อกฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง

3. ขอให้คำนึงถึงผู้มาใช้สิทธิออกเสียงครั้งแรก (อายุ 18 ปี) เป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาก่อน โดยควรมีการสาธิตขั้นตอนการออกเสียงเหมือนจริง ผ่านสถาบันการศึกษา และผ่านสื่อต่างๆ

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนว่าการลงคะแนนออกเสียงประชามตินั้นต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไร เช่น ในการลงคะแนนออกเสียงครั้งนี้ มีบัตรออกเสียงใบเดียว แต่มีคำถามสองคำถาม แต่ละคำถามให้ เลือกกากบาท “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” กากบาทแล้วให้หย่อนบัตรลงกล่อง ในการนับคะแนนจะแยกนับคะแนนเป็นสองส่วน แสดงผล คะแนนแยกเป็นสองส่วน เป็นต้น

5. ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบถึงลักษณะบัตรดี บัตรเสีย หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย

6.ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะสามารถแจ้งเหตุได้ที่ไหน เมื่อพบเหตุการณ์ที่ส่อว่าจะเป็นการทุจริตการออกเสียงประชามติ รวมถึงการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไป โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

"มูลนิธิองค์กรกลางฯ ขอแสดงความสนับสนุนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกระดับ ทำงานด้วยความแม่นยำ โปร่งใส และขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงในการเผยแพร่ให้ข้อมูล ข่าวสาร กับประชาชนในประเด็นต่างๆ ข้างต้น รวมถึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกเสียง ร่วมมีบทบาทในการสังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ ครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อให้การออกเสียงประชามติครั้งนี้ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนอย่างแท้จริง" มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ระบุ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์