สาระ+ภาพ: รัฐธรรมนูญร่างทรง คสช. เขาจะอยู่กับเราไปอีกนาน


ดูภาพใหญ่ที่นี่

<--break- />

วันทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญบวกคำถามพ่วง 7 สิงหาคม 2559 ใกล้เข้ามาทุกขณะ แม้ว่าโดยสภาพที่เป็นอยู่ ไม่น่าเรียกได้ว่าเป็นการทำประชามติ เพราะถูกปิดกั้นการแสดงความเห็นอย่างแน่นหนา แต่ถ้าทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยากจะเรียกเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเบื่อหน่าย คสช. อยากให้มีการเลือกตั้ง และกำลังคิดว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้ คสช. ลงจากอำนาจเสียที ประชาไทขอบอกว่า คุณอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างที่ว่า

ถ้าจะมีกฎหมายฉบับใดในโลกนี้ที่วางกลไกสืบทอดอำนาจของทหารไว้ชนิดแน่นหนาที่สุด ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ ก็คือหนึ่งในนั้น ทั้งยังมีกลไกอื่นๆ ที่ คสช. วางเอาไว้อีก มีอะไรบ้าง มาดูกัน

1.สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาโดยมาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง คสช. เป็นผู้แต่งตั้ง 194 คน จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 50 คน รวมกันเป็น 244 คน รวมกับ 6 ที่นั่งที่กันไว้สำหรับปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้นำทั้ง 3 เหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของข้าราชการประจำที่จะเข้ามาควบคุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาที่ คสช. เป็นผู้เลือกจะมีส่วนสำคัญในการเลือกกรรมการองค์การอิสระต่างๆ ที่จะเข้ามาตรวจสอบรัฐบาลในอนาคต ทั้งยังมีอำนาจติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งคณะรัฐมนตรียังต้องแจ้งความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกๆ 3 เดือน

เท่ากับว่า วุฒิสมาชิกจะเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสภา และเป็นคนของ คสช.

2.องค์กรอิสระต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และถอดถอนนักการเมือง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ตำแหน่งเหล่านี้ สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจในการแต่งตั้ง หมายความว่า แขนขาของ คสช. จะกระจายไปอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อคอยควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกทอดหนึ่ง

3.แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวคิดของ คสช. ที่ต้องการสร้างกรอบการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงก็คือการตีถนนให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเดินตาม ถ้าไม่เดินตามจะเกิดอะไรขึ้น...ให้ย้อนกลับไปดูข้อ 1 และข้อ 2

4.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สมมติว่า ร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ใช่ว่าบทบาทของ กรธ. จะจบ มีชัย ฤชุพันธุ์ จะยังอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 240 วันหรือ 8 เดือน ตามมาตรา 267 ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อร่างกฎหมายลูก 10 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายความว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน กรธ. ชุดของมีชัย จะยังคงมีอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อย 8 เดือน เพื่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของนักการเมือง สมาชิกวุฒิสภา และองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อควบคุมการเมืองไทยต่อไป

แต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่าน และมีการร่างรัฐธรรมนูญอีกรอบ คสช. ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปี 2560 ตามคำสัญญาที่ให้กับประชาคมโลกและสังคมไทย ไม่เช่นนั้นอาจจะเหมือนกรณี “เสียสัตย์เพื่อชาติ” เช่นเดียวกับ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาคม 2535

5.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 266 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ให้ย้อนกลับไปดูข้อ 3

6.ในบทเฉพาะกาล มาตรา 265 ของร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า คสช. ยังอยู่ในอำนาจต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่ หมายความว่าช่วงเวลาระหว่างนี้ อำนาจของมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 จะยังคงอยู่และอาจถูกใช้ได้ทุกเมื่อ เท่ากับว่าอำนาจของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีอยู่เหนือรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

7. ในบทเฉพาะกาล มาตรา 279 ของร่างรัฐธรรมนูญระบุว่า ประกาศ-คำสั่ง และการกระทำของ คสช.หรือหัวหน้าคสช. ที่ถูกบังคับใช้ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ รวมทั้งประกาศ-คำสั่ง ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคตตามอำนาจมาตรา 265 จะยังคงมีผลต่อไป โดยจะยกเลิกหรือแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น

ทั้งหมดนี้หมายความว่า ต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการประชามติและมีการเลือกตั้ง คสช. ก็จะตามหลอกหลอนสังคมไทยไปอีกนาน หรือที่กล่าวว่า ให้รับไปก่อน แล้วค่อยแก้ไขภายหลัง ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ หรืออาจทำไม่ได้เลย เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญเขียนกลไกล็อกเอาไว้ให้แก้ไขได้ยากเย็น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์