เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เสนอทำ ‘ธรรมนูญภาคประชาชน’ ขับเคลื่อนการศึกษาและสังคม

<--break- />

8 ส.ค.2559 สมัชชาเครือข่ยปฏิรูปการศึกษา ออกแถลงการณ์เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาและสังคมไทยตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามผลประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ระบุว่า ขอเสนอแนวทางให้ภาคประขาชนเดินหน้าร่วมกันในการจัดทำ ‘ธรรมนูญภาคประชาชน’ ที่ภาคประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกเครือข่ายได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนกำหนดออกแบบและดำเนินการรวมทั้งเป็นกลไกติดตามเฝ้าระวังการขับเคลื่อนประเทศตามรัฐธรรมนูญ

รายละเอียดมีดังนี้

แถลงการณ์เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาและสังคมไทยตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ตามผลประชามติ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สืบเนื่องจากผลการออกเสียงประชามติของประชาชนที่มีผลคะแนนร้อยละ ๖๑.๔ รับร่างรัฐธรรมนูญและร้อยละ๕๘.๑๑ รับคำถามพ่วง ที่ให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมลงคะแนนรับรองนายกรัฐมนตรี ปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นนี้เครือข่ายการศึกษาทางเลือกเคารพต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวของประชาชน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีหลายประเด็นทั้งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและหรือประเด็นอื่นๆ ด้วยนั้น ที่เครือข่ายฯ มีข้อห่วงใย นับตั้งแต่เรื่องขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในกระบวนการร่าง มีเนื้อหาสาระรายประเด็นรายมาตราที่ไม่นำพาสังคมไทยไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา เช่น การรวมศูนย์การจัดการศึกษาทุกด้าน ทุกระบบ และทุกระดับไว้ที่อำนาจรัฐเป็นหลัก ทั้งๆ ที่สิทธิและหน้าที่การจัดการศึกษานอกจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนแล้ว ควรเป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนหรือสถาบันทางสังคมทุกระดับด้วย อีกทั้งยังลดทอน-ลิดรอน สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา สิทธิเสรีภาพของความเป็นพลเมือง อันรวมถึงขาดซึ่งการเคารพหลักการสากลด้านสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนั้น 

ด้วยเหตุเช่นนี้ เครือข่ายการศึกษาทางเลือกจึงขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาและสังคมไทยโดยขอให้ภาคประขาชนเดินหน้าร่วมกันในการจัดทำธรรมนูญภาคประชาชนที่ภาคประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกเครือข่ายได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนกำหนดออกแบบและดำเนินการรวมทั้งเป็นกลไกติดตามเฝ้าระวังการขับเคลื่อนประเทศตามรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ ในการดำเนินการใดๆ ตามรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก ขอยืนยันหลักการทำงานโดยรัฐ ว่า

๑) รัฐควรพึงตระหนักด้วยว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคน ที่รัฐต้องดำเนินการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้วยกลไกใหม่ และสนับสนุนให้ประชาชนและสถาบันทางสังคมทุกระดับจัดการศึกษาได้ 

๒) ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้เยาว์ควรได้รับสิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติโดยนโยบายและโครงการของรัฐ ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขใดๆ 

๓) ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาจากกระบวนการมีส่วนร่วมกับสมัชชาภาคีเครือข่ายผู้จัดการศึกษาให้ครอบคลุมรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยไปสู่การปฏิรูปการศึกษาจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีศักยภาพที่หลากหลาย เป็นสำคัญ

โดยภายใต้หลักการดังกล่าวนี้ เครือข่ายการศึกษาทางเลือกจะเข้าร่วมติดตามการทำงานกับหน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และการมีส่วนร่วมโดยภราดรภาพ
#เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
#สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
#การศึกษาเป็นสิทธิของเด็กทุกคน

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์