สภาขับเคลื่อนฯ เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างท้องถิ่นยุบรวม อบต. เป็นเทศบาลตำบล

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นชอบแผนปฏิรูปด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอปรับโครงสร้างท้องถิ่นขนาดเล็ก ควบรวม อบต. เป็นเทศบาลตำบล รองรับการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต โดยหลังจากนี้รอชงคณะรัฐมนตรี-กฤษฎีกา-สนช. นอกจากนี้ยังพิจารณาแผนปรับโครงสร้างบริหารกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และตั้ง อปท.พื้นที่พิเศษ

23 ส.ค. 2559 ตามที่สภาวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันที่จันทร์ที่ 22 ส.ค. และ วันอังคารที่ 23 ส.ค. โดยมี 6 หัวข้อ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง อบต. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองที่มีลักษณะพิเศษ ประกอบด้วย

1. การพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดี ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

2. การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน

3. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป และร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

4. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

5. การปฏิรูปการบริหารเมืองพัทยา และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

และ 6. การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองที่มีลักษณะพิเศษ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

ล่าสุดในรายงานของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2559 มีการพิจารณาเรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป "ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...."

โดยวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ฯ ได้นำเสนอรายงานว่า ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาหลายเรื่อง ทั้งระบบการคลัง จัดเก็บรายได้ได้น้อย การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการใช้ทรัพยากร และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ดังนั้นจำเป็นต้องปฏิรูปเพื่อกำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยการควบรวมองค์กรเล็กๆ ในท้องถิ่นให้เป็นระบบเดียวกัน และยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ให้เป็นระบบเทศบาล ให้ อบต.สามารถกำหนดสมาชิก ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น จำนวนเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับกับภารกิจการถ่ายโอนในอนาคต

ขณะที่ สมาชิก สปท. ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนแผนปฏิรูปตามรายงานนี้ เพราะการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น จะทำให้การถ่ายโอนภารกิจง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานด้วยคะแนน 163 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และ งดออกเสียง 3 เสียง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่อง การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล โดยสาระสำคัญที่ต้องปรับแก้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงวิธีจัดการสาธารณะให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น รวมทั้งให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน

โดยสาระสำคัญของ "ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...." ที่เผยแพร่โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในมาตรา 5 กำหนดให้ "จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทีมีอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้บังคับเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่วันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ให้เทศบาลตำบลที่ได้รับการจัดตั้งตามวรรคหนึ่ง มีชื่อและเขตตามชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเดิม หากกรณีเทศบาลตำบลที่มีชื่อซ้ำกับเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครที่มีอยู่เดิมให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลนั้นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด"

นอกจากนี้ยังมีบทกำหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเดิม ไปยังเทศบาลตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่ ขณะที่ฝ่ายการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปเป็นฝ่ายการเมืองของเทศบาลตำบลและมีอายุทำงานจนกว่าจะครบวาระที่เหลือ หรือเมื่อได้ควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันตามประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สปท. จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะไปสู่ขั้นตอนตีความของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและจัดทำเป็นกฎหมายต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์