ส่องกฎหมายลูก รธน.59: มีชัยระบุจะร่างกฎหมายเลือกตั้งเอง ถ้ากกต.ส่งช้าเกินกำหนด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รธน. 57 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 3 เพิ่มจำนวนสมาชิก สนช. เป็น 250 คน เตรียมเร่งพิจารณา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้านมีชัยระบุร่างกฎหมายเลือกตั้งเอง หาก กกต. ส่งช้าเกินกำหนด

 

1 ก.ย. 2559 13.30 น. มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่รัฐสภา มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญกลับมายัง กรธ.ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งคำสั่งให้ กรธ.ส่งใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของตน ซึ่งทาง กรธ.จะส่งเอกสารเหล่านี้ไปในภายหลัง และ กรธ.จะได้ทำคำชี้แจงและแถลงข่าวถึงกรณีนี้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า กรธ.นั้นบกพร่อง ขอเรียนว่า กรธ.ได้ดำเนินการเซ็นเอกสารตามระเบียบราชการทุกประการ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ กรธ.ต้องนำไปเป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับแก้เรื่องการดำเนินการของศาลต่อไป เพราะขนาดตนที่เป็นนักกฎหมายยังถูกมองว่าเข้าใจผิด ดังนั้นประชาชนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลนั้นก็คงจะลำบาก เพราะต้องยื่นเอกสารไป 2 ถึง 3 รอบ ทั้งนี้ขอเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีองค์ประกอบภายนอกเข้ามาเกี่ยว ข้องแต่อย่างใด แต่เป็นอุปสรรคเรื่องขั้นตอนทางราชการและเรื่องเวลาเท่านั้น

มีชัยกล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้น ยังไม่ได้เริ่มนับ 1 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีความเข้าใจว่าเขามีสิทธิจะรับหรือไม่รับพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก็ได้ ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 นั้นระบุชัดเจนว่า ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ตนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าศาลนั้นมีสิทธิหรือไม่ที่จะไม่รับพิจารณา ส่วนกรณีถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณานั้นจะทำอย่างไร ตอนนี้ตนยังตอบไม่ได้ แต่วันหลังคงตอบได้ ขอเรียนว่าการตีความของทางศาลรัฐธรรมนูญที่ตีเอกสารกลับมานั้น มีความขัดแย้งกับมาตรา 37/1 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว

เมื่อถามว่า สุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ.ก็เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นได้มีการประสานกันกับทางศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายมีชัยกล่าวว่า ก็มีการคุยกัน แต่สุพจน์ก็ได้แต่ส่ายหน้า

มีชัยระบุ หาก กกต. ไม่ส่งกฎหมายเลือกตั้ง 4 ฉบับ ภายในกำหนด จะร่างเอง

มีชัยยังกล่าวถึงการ พูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถึงการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า กรธ.ได้มีการคุยกับ กสม.ถึงเรื่องบทบาท กสม.ว่าควรจะมีมากน้อยแค่ไหน แต่ว่ายังไม่ได้ลงไปถึงรายละเอียดตรงนี้ ส่วนความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่เสนอกำหนดบทเฉพาะกาลให้มีการซ้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศนั้น คิดว่าคงไม่ได้ เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นคนละฉบับ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้ส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับมายัง กรธ.ทั้งๆ ที่ กรธ.ได้ทำหนังสือร้องขอไปแล้ว ดังนั้นถ้าหากอีก 2 สัปดาห์ กกต.ไม่ส่งเอกสารมา กรธ.คงจะดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

ยันไม่มีความขัดแย้งทางอำนาจระหว่าง กรธ. กับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่า มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ไม่พอใจกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดเพราะเห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 37/1 อย่างถูกต้องแล้วนั้น แหล่งข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติให้การพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามข้อกำหนด ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.2550 โดยในข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญข้อที่ 17 ได้กำหนดประเภทคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยไว้ 20 ข้อ การยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดอยู่ในข้อที่ 20 คือเป็นคดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการยื่นคำร้องจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลในข้อ 18 ที่กำหนดการทำและยื่นหรือส่งคำร้องเอาไว้ในวงเล็บห้าว่าจะต้องลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการทำหรือยื่นหรือส่งคำร้องแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบฉันทะให้ทำการดังกล่าวมาด้วย

แหล่งข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งทางอำนาจระหว่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณา และทำคำวินิจฉัยภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เมื่อพบว่าการยื่นคำร้องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฯ ศาลหรือตุลาการประจำคดีมีอำนาจออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ กำหนด เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ไม่มีปัญหา ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้นำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในวันพุธที่ 7 ก.ย. ต่อไป

กกต. ยืนยันกฎหมายเลือกตั้ง 4 ฉบับเสร็จแล้ว เหลือแค่ตรวจสอบความถูกต้อง

ด้าน สำนักข่าวไทย รายงานว่า ธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งให้ที่ประชุม กกต. โดยในการประชุม กกต. พรุ่งนี้ (2ก.ย.) มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

“กฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อมโยงแต่ละมาตรา ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และจะทยอยให้กกต.พิจารณา ส่วนจะส่งกฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ได้เมื่อใด ไม่สามารถตอบได้ แต่พยายามเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะรัฐธรรมนูญยังไม่ประกาศใช้” ธนิศร์ กล่าว.

แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เพิ่มจำนวน สนช. เป็น 250 คน เร่งพิจารณากฎหมายลูก

ขณะเดียวกันวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559 โดยมีเนื้อหาระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559”

มาตรา 2 รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 6 ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำ กว่าสี่สิบปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ”

มาตรา 4 ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญนี้ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์