ราชกิจจานุเบกษา: แต่งตั้งโยกย้าย 798 นายทหาร-พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท นั่ง ผบ.ทบ.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายทหารรับราชการ 798 ตำแหน่ง โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น ผู้บัญชาการทหารบก โดยเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ ผบ.ทบ. ไม่ได้มาจากสายบูรพาพยัคฆ์ ขณะที่ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.สสิน ทองภักดี เป็น เสนาธิการทหารบก

รายชื่อนายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย (แถวบน/จากซ้ายไปขวา) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (แถวล่าง/จากซ้ายไปขวา) พล.ท. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. สสิน ทองภักดี เป็น เสนาธิการทหารบก และ พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

9 ก.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 203 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยมีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารทั้งสิ้น 798 ตำแหน่ง โดย พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก โดย พล.อ.เฉลิมชัย ถือเป็นนายทหารที่เติบโตจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และถือเป็นนายทหารนอกสายบูรพาพยัคฆ์คนแรกที่ได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ. นับแต่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา, พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร และ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม ขณะที่ พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร จะรับตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ขณะที่ตำแหน่ง 5 เสือ ทบ. ที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย ประกอบด้วย พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท. สสิน ทองภักดี เป็น เสนาธิการทหารบก

ในส่วนของนายทหารที่คุมกำลังในตำแหน่งที่น่าสนใจนั้น

พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1
พล.ต. ธรรมนูญ วิถี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1
พล.ต. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3
พล.ท. ปิยวัฒน์ นาควานิช ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น แม่ทัพภาคที่ 4
ขณะที่ พ.อ. วุฒิชัย นาควานิช เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

ในส่วนของกองทัพอากาศ พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ในส่วนของกองทัพเรือ พล.ร.ต. วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

โดยรายละเอียดของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีรายละเอียดดังนี้ [อ่านราชกิจจานุเบกษา]

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

1. พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น จเรทหารทั่วไป
2. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
5. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
6. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
7. พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
8. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
9. พลโท กิติกร ธรรมนิยาย ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
10. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

11. พลโท พฤษภะ สุวรรณทัต รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12. พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
13. พลโท สุรินทร์ กลิ่นชะเอม ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
14. พลโท คณิศ ทศวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
15. พลโท เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
16. พลโท พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
17. พลโท พนัส แสนสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
18. พลโท รุจ กสิวุฒิ รองผู้อำ นวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
19. พลโท สัมพันธ์ ธัญญพืช เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
20. พลโท ปรพล อนุศรี ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)

21. พลโท ชุติกรณ์ สีตบุตร หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
22. พลโท อาวุธ แสงตะวัน หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
23. พลโท สิโรจน์ ชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
24. พลโท สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
25. พลโท เดชา เดชะชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
26. พลโท เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
27. พลโท กิตติพล วัฒนะวรนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
28. พลโท พลภัทร วรรณภักตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
29. พลโท สุทัศน์ จารุมณี ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก)
30. พลเรือโท ปราโมทย์ สังฆคุณ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเรือเอก)

31. พลเรือโท เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
32. พลโท เนรมิตร มณีนุตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
33. พลโท อภิชาติ วิไลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
34. พลโท อนุชิต อินทรทัต รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
35. พลโท ชมพล อามระดิษ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
36. พลตรี ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
37. พลตรี ชวลิต สาลีติ๊ด รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
38. พลตรี อภินันท์ คำเพราะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
39. พลตรี เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
40. พลตรี ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

41. พลตรี สุรศักดิ์ ทิมมาศ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
42. พลตรี รักษ์พล จันทร์เหลือง รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
43. พลตรี ทวี พฤกษาไพรบูลย์ รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
44. พลตรี ทศพร หอมเจริญ รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
45. พลตรี กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
46. พลตรี กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
47. พลตรี ภูวนาถ วีระยุทธบัญชา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
48. พลตรี กำชัย กำบังตน รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
49. พลตรี ยุทธ พรหมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
50. พลตรี ปริญญา ฉายดิลก รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

51. พลตรี วิษณุ ภระมรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
52. พลตรี กฤตภาส คงคาพิสุทธ์ รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
53. พลตรี นาวิน สุมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
54. พลตรี สุวิทย์ จิรชนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
55. พลตรี สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
56. พลตรี ธนิส พิพิธวณิชการ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
57. พลตรี ณรัตน์ ศรีรัตน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
58. พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
59. พลตรี ราชันย์ จารุวรรณ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
60. พลตรี กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

61. พลตรี อัครพล ประทุมโทน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
62. พลตรี สมบูรณ์ ภาวศุทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
63. พลตรี นเรศน์ มีลาภ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
64. พลตรี เสถียร ผดุงทรง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
65. พลตรี สุภมนัส ภารพบ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
66. พลตรี อนุตร ธรศรี ผู้ชำ นาญการสำ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
67. พลตรี สัญญา จันทร์สงวน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
68. พลอากาศตรี วระพล ใคร่ครวญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท)
69. พลตรี นพพงศ์ ไพนุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
70. พลตรี สมคิด ทับทิม หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

71. พลอากาศตรี สมชาย นุชพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
72. พลตรี เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
73. พลตรี ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
74. พลตรี อดินันท์ ไชยฤกษ์ ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
75. พลตรี พิสิทธิ์ สิงหราไชย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
76. พลตรี ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
77. พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
78. พลตรี สุชาติ วงษ์มาก ผู้ชำนาญการกรมการเงินกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
79. พลเรือตรี เผ่าเทพ ประสานพานิช ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
80. พลตรี บรรพต เกิดผลเสริฐ ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

81. พลตรี ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์ หัวหน้าอัยการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
82. พลตรี สมบัติ ประสานเกษม นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
83. พลตรี ยศ ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าสำ นักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
84. พลตรี วีระวุฒิ ผันนภานุกูล ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกลาโหม
85. พลตรี ชัยยศ ลิลิตวงษ์ ผู้อำ นวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
86. พลตรี สมชาติ ศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
87. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
88. นาวาเอก เรวัต อุบลรัตน์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
89. พันเอก กฤษณ์ ลัยวิรัตน์ เป็น รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
90. นาวาเอก โกวิท อินทร์พรหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

91. พันเอก เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
92. พันเอก ชิติพัทธ์ บุญช่วย เป็น หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
93. พันเอก ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
94. พันเอก ณัฐพล เกิดชูชื่น เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา
95. พันเอก ภัทรพล ภัทรพัลลภ เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
96. พันเอก กานต์ กลัมพสุต เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
97. พันเอก กิติ ปัทมานนท์ เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
98. พันเอก ไชย หว่างสิงห์ เป็น ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
99. พันเอก พรพิศ รัตนานนท์ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร
100. พันเอก ธำรงศักดิ์ วิวัฒนวานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ

101. พันเอก ระพีพัชร จำรัส เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
102. พันเอก พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
103. พันเอก ธนภูมิ ดวงแก้ว เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
104. พันเอก ประจิตร อ่ำพันธุ์ เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม
105. พันเอก ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
106. พันเอก พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร เป็น ผู้อำ นวยการสำ นักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
107. พันเอก ออมสิน ภิบาลญาติ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
108. พันเอก สุชาติ สุขสงค์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
109. พันเอก ชวาล ผ่องใส เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
110. พันเอก วีรัฐ เกษสาคร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

111. พันเอก ทรงพล พุ่มวิจิตร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
112. นาวาเอก ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
113. พันเอก สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม
114. พันเอก เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
115. พันเอก กฤษฎา รัตแพทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
116. พันเอก ภัทรศักดิ์ หอมทรง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
117. พันเอก วัชริศ มูลณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
118. พันเอก ศิวเรศ ศรีจันทร์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
119. พันเอก จิรภัทร เกิดโภคา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
120. พันเอก สุรศักดิ์ ภู่กลั่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

121. พันเอก จักรพงษ์ นวลชื่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
122. พันเอก ชาญชัย รุจิณรงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
123. พันเอก ปริทรรศน์ พงษ์พานิช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
124. พันเอก มาณพ ขาวสะอาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
125. พันเอก ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
126. พันเอก สมโชค แดงบรรจง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
127. พันเอก พจน์ เฟื่องฟู เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
128. นาวาอากาศเอก ก้องเกียรติ อารีรักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
129. นาวาอากาศเอก อำนาจ ทองอ่อน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
130. นาวาอากาศเอก รังสรรค์ เยาวรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

131. นาวาอากาศเอก พันธุ์เทพ ศิริพัฒนานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
132. นาวาอากาศเอกหญิง เชาวนา สุนทรวิภาต เป็น ผู้ชำนาญการกรมการเงินกลาโหม
133. พันเอกหญิง นาฎฐินี กลัมพสุต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
134. พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
135. พันเอกหญิง นันทิพา พรรัตนพันธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
136. พันเอกหญิง วรรณวิไล ไกรสรพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
137. นาวาอากาศเอกหญิง ไพเราะ ธรรมสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

138. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
139. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
140. พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
141. พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
142. พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
143. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร
144. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหาร
145. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
146. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
147. พลโท ถกลเกียรติ นวลยง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหาร
148. พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองเสนาธิการทหาร
149. พลอากาศโท ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองเสนาธิการทหาร
150. พลโท ธงชัย สาระสุข เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

151. พลโท กฤษณ์ รัมมนต์ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
152. พลโท ชัยชนะ นาคเกิด ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
153. พลโท ธนสร ป้องอาณา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
154. พลโท จุลพจน์ อิทธะรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
155. พลโท วิทยา วชิรกุล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
156. พลโท รักบุญ มนต์สัตตา จเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
157. พลโท เกรียงศักดิ์ หมีทอง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
158. พลโท นิวัติ สุบงกฎ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
159. พลโท สิบทิศ อักษรานุเคราะห์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
160. พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)

161. พลโท ดุษฎี ภูลสนอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
162. พลโท ก้องเกียรติ พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
163. พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
164. พลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
165. พลโท อนุศักดิ์ เผ่านาค เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น จเรทหาร
166. พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมแผนที่ทหาร
167. พลโท นครา สุขประเสริฐ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
168. พลโท ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
169. พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
170. พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

171. พลโท สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
172. พลโท ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
173. พลอากาศตรี วัฒนชัย เจริญรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
174. พลตรี ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
175. พลอากาศตรี วีรพงษ์ นิลจินดา รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร
176. พลตรี ปริญญา ขุนนาศรี รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร
177. พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
178. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร
179. พลตรี ชัชชัย ภัทรนาวิก รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
180. พลตรี คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร

181. พลตรี สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
182. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
183. พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
184. พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
185. พลตรี ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
186. พลตรี ชลิต ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
187. พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
188. พลตรี ณรงค์ ไชยศรี รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
189. พลตรี เถกิงเดช คุ้มประยูร รองจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
190. พลตรี มานพ อินทรแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักงานจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

191. พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
192. พลตรี สมเกียรติ วรรณพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
193. พลตรี อนุชา รักเรือง รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
194. พลตรี ปรีชา เทียมฉัตร์ รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
195. พลตรี ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
196. พลตรี ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
197. พลตรี ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
198. พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
199. พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
200. พลตรี ธราธร ใจดี ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)

201. พลตรี วชิระ เกียรตินันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
202. พลตรี ชาติชาย ปานงาม ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
203. พลตรี สุทัศน์ จิตต์โสภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
204. พลตรี อัศฎางค์ สัจจปาละ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงกรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
205. พลตรี สมชาย ปั้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
206. พลอากาศตรี อนุพงศ์ จันทร์ใย ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอากาศโท)
207. พลตรี สมควร สาคร ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
208. พลตรี กิตติ เกตุศรี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
209. พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
210. พลอากาศตรี กีรติ วรทรัชต์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

211. พลตรี ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
212. พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น รองจเรทหาร
213. พลตรี ดำรงค์ ตัณฑะผลิน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
214. พลตรี ณตฐพล บุญงาม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
215. พลตรี สุภรัตน์ เงินบำรุง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร เป็น รองปลัดบัญชีทหาร
216. พลตรี สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
217. พลตรี มนต์ ทวีวรรณบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
218. พลตรี ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
219. พลตรี ศิรัส แก้วสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร
220. พลตรี ดนัย เถาว์หิรัญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

221. พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร
222. พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
223. พลตรี อภิชาติ ชามาตย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
224. พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
225. พลตรี จรูญ อำภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
226. พลตรี วิชา ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกำลังพล กรมกำลังพลทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักงานจเรทหาร
227. พลตรี วิชัย ชูเชิด ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
228. พลอากาศตรี สายศักดิ์ ครรภาฉาย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
229. พลตรี ธิติชัย เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
230. พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

231. พลอากาศตรี ธราธร รัตนเนนย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
232. พันเอก ทัฬห์ บุญเฉลย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
233. พันเอก สงคราม ขุมทอง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
234. นาวาเอก ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
235. พันเอก สุชาติ ทับทิมแดง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร
236. นาวาเอก บรรพต เนตรกระจ่าง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร
237. นาวาเอก ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร 238. นาวาเอก อุดม ประตาทะยัง เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
239. นาวาอากาศเอก ทรงพล พรหมวา เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
240. พันเอก กฤษณ์ บัณฑิต เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

241. พันเอก คณิศร สุนทรธีมากร เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
242. พันเอก ไตรเทพ ศรีพันธ์ุวงศ์ เป็น เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
243. นาวาอากาศเอก กระมล ทองประมูล เป็น เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
244. พันเอก สุเมธี สานสุวรรณ เป็น ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร
245. พันเอก นพดล สุขทับศรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร
246. พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ เป็น รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
247. พันเอก ชาตรี กาญจนประโชติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกำลังพล กรมกำลังพลทหาร
248. พันเอก สุทน เหมือนพิทักษ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
249. พันเอก นเรศน์ วงศ์สุวรรณ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร
250. พันเอก ณัฐวุฒิ สบายรูป เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร

251. พันเอก วิทย์ เจริญศิริ เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
252. พันเอก ไพศาล งามวงษ์วาน เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
253. นาวาเอก สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
254. พันเอก คัมภีร์ พงษ์วิชัย เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
255. พันเอก อนุชา ยันตรปกรณ์ เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
256. พันเอก สำราญ ไชยริปู เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
257. พันเอก อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
258. พันเอก ชุมโชค พลสมัคร เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์ กำลังพล กรมสารบรรณทหาร
259. พันเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
260. พันเอก กิจก้อง กิตติขจร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

261. พันเอก นรนิติ เร้าเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
262. พันเอก สมบูรณ์ บุญเที่ยง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
263. พันเอก พรรณจักร์ สุกรีวิจิตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
264. พันเอก ปริยะ เพ็ชรพลาย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
265. พันเอก ชุติภาส กาญจนฤกษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
266. พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
267. พันเอก ฐิรวุฒิ ยูสานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
268. พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ อยู่หุ่น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
269. พันเอก พงศกร เพ็ญตระกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
270. พันเอก ประกาศิต เทศวิศาล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

271. พันเอก นเรศ ไชโย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
272. นาวาเอก คมสัน รัตนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
273. นาวาอากาศเอก ณัฏฐนันท์ ธนัญชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
274. นาวาอากาศเอก พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
275. พันเอกหญิง พรจรีย์ แย้มจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
276. นาวาเอกหญิง อัญชณา คงคานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

277. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก
278. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
279. พลเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
280. พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

281. พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
282. พลโท สสิน ทองภักดี รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
283. พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ รองเสนาธิการทหารบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
284. พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
285. พลโท ธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
286. พลโท มณฑล วัฒนธร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
287. พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
288. พลโท เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
289. พลโท ประสงค์ ล้อมทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
290. พลโท พะโจมม์ ตามประทีป ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

291. พลโท ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
292. พลโท พิชิต บุญญาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
293. พลโท ไมตรี เตชานุบาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
294. พลโท บัญชา ทองวิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
295. พลโท ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
296. พลโท ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
297. พลโท สรรชัย อจลานนท์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
298. พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
299. พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1
300. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น แม่ทัพภาคที่ 4

301. พลตรี กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
302. พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
303. พลตรี ชูชาติ บัวขาว รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก
304. พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3
305. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1
306. พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3
307. พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4
308. พลตรี ศิริชัย เทศนา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
309. พลตรี สุรใจ จิตต์แจ้ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
310. พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง

311. พลตรี อาวุธ เอมวงศ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
312. พลตรี พิษณุ บุญรักษา รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
313. พลตรี ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
314. พลตรี สาโรช เขียวขจี รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
315. พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
316. พลตรี เกรียงไกร ไกรลาศ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
317. พลตรี จาตุรนต์ จารุเสน เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
318. พลตรี ธีระชัย เกตุตรีกรณ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
319. พลตรี กัมพล ดิษฐคำเริง รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
320. พลตรี กันตภณ อัครานุรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

321. พลตรี ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
322. พลตรี คู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
323. พลตรี ชินวัฒน์ แม้นเดช รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
324. พลตรี การุญ รัตนสุวรรณ รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
325. พลตรี วัฒนชัย ประสานเกษม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
326. พลตรี ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
327. พลตรี ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
328. พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
329. พลตรี อดิศรย์ โครพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
330. พลตรี กฤต ผิวเงิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

331. พลตรี อุทัย ชัยชนะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
332. พลตรี นิตินัย ภีมะโยธิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
333. พลตรี ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
334. พลตรี ประวิตร ฉายะบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
335. พลตรี ดำริห์ สุขพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
336. พลตรี สิงห์ทอง หมีทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
337. พลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
338. พลตรี สุริยา ปาวรีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
339. พลตรี อุดร ประภาสะวัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
340. พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

341. พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
342. พลตรี ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
343. พลตรี พิชัย ผลพันธิน ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
344. พลตรี ชัยวัฒน์ จำรัส ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
345. พลตรี ดุษฎี ทัตตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
346. พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผู้อำ นวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
347. พลตรี อรุณนิวัช ช้างใหญ่ เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
348. พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
349. พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
350. พลตรี ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

351. พลตรี นรินทร์ พรรณรายน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
352. พลตรี นพพร เบี้ยวไข่มุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
353. พลตรี เมตไตรย เจษฎาฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
354. พลตรี สนอง ชูดวง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
355. พลตรี สราวุธ กาพย์เดโช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
356. พลตรี สนธิชัย ธนูสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
357. พลตรี สันต์ จิตรประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
358. พลตรี สุวัจน์ แย้มสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
359. พลตรี เสมอภาค สง่าเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
360. พลตรี หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

361. พลตรี อธิวุฒิ เขียนวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
362. พลตรี อรรถพร ทองธิราช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
363. พลตรี ธัชพล กนกฉันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
364. พลตรี สิรเศรษฐ์ นุชอำพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
365. พลตรี วีระ บรรทม ผู้อำนวยการสำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก
366. พลตรี พีระ ฉิมปรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
367. พลตรี รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
368. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1
369. พลตรี ธรรมนูญ วิถี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1
370. พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2

371. พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3
372. พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3
373. พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3
374. พลตรี วรพล วิศรุตพิชญ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4
375. พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4
376. พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 3
377. พลตรี วิทยา อรุณเมธี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 4
378. พลตรี กิติศักดิ์ บัวสถิตย์ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
379. พลตรี อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
380. พลตรี ประชุม กรุดสาท ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

381. พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
382. พลตรี วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
383. พลตรี ศักดา ศิริรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
384. พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
385. พลตรี สุรศักดิ์ แพน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
386. พลตรี วัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
387. พลตรี สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
388. พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก
389. พลตรี ธีระพล มณีแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก
390. พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 3

391. พลตรี ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
392. พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19
393. พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
394. พลตรี สมบูรณ์ ดีรอด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
395. พลตรี อยุทธ์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักปกครองและบริการกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก
396. พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
397. พลตรี สุเทพ หิมารัตน์ เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
398. พลตรี วิรัช ปัญจานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
399. พลตรี วรพจน์ ธนะธนิต ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
400. พลตรี อภิชาติ ไชยะดา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

401. พันเอก ชัยวัฒน์ แสงทอง เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
402. พันเอก เจริญชัย หินเธาว์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
403. พันเอก สมชาติ แน่นอุดร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3
404. พันเอก อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
405. พันเอก สิทธิพร มุสิกะสิน เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
406. พันเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
407. พันเอก ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
408. พันเอก วุฒิชัย นาควานิช เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
409. พันเอก วิชาญ สุขสง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15
410. พันเอก จิรเดช กมลเพ็ชร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1

411. พันเอก ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
412. พันเอก พัลลภ เฟื่องฟู เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
413. พันเอก อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
414. พันเอก เภา โพธิ์เงิน เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2
415. พันเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
416. พันเอก ยุทธชัย เทียรทอง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14
417. พันเอก สุรินทร์ นิลเหลือง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
418. พันเอก วสันต์ ทัพวงศ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
419. พันเอก อัครเดช บุญเทียม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25
420. พันเอก ชาญชัย เอมอ่อน เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28

421. พันเอก เกษมสุข ตาคำ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
422. พันเอก สาธิต ศรีสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34
423. พันเอก บัญชา ดุริยพันธ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37
424. พันเอก วิทยา วรรคาวิสันต์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
425. พันเอก ณรัช สิงห์ปภาภร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310
426. พันเอก อาคม พงศ์พรหม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41
427. พันเอก ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
428. พันเอก สายัณห์ เมืองศรี เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
429. พันเอก พร ภิเศก เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
430. พันเอก กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

431. พันเอก เชาวน์โรจน์ สอโส เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
432. พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
433. พันเอก เชิดชัย อังศุสิงห์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
434. พันเอก ศรชัย กาญจนสูตร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
435. พันเอก ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
436. พันเอก สมคิด ดีมิตร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
437. พันเอก สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2
438. พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3
439. พันเอก จะนะ ปรีชา เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4
440. พันเอก ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3

441. พันเอก อรรถพร เป้าประจักษ์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
442. พันเอก ทรงยศ อินทรเนตร เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง
443. พันเอก กิตติชัย วงศ์หาญ เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
444. พันเอก สุขุม สุขศรี เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
445. พันเอก สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก
446. พันเอก อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก
447. พันเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
448. พันเอก ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
449. พันเอก สุรัต แสงสว่างดำรง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและ ยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
450. พันเอก วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์ เป็น ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

451. พันเอก ธารา พูนประชา เป็น ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
452. พันเอก นิมิตร์ สะโมทาน เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
453. พันเอก วุฒิไชย อิศระ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
454. พันเอกหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ เป็น ผู้อำ นวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
455. พันเอก สมบัติ เพชรประดับวงศ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
456. พันเอก สุขสันต์ บุญชิต เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
457. พันเอก สุพเดช อุทา เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
458. พันเอก กฤชทัต ประเสริฐวงศ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
459. พันเอก ไพ น้ำเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
460. พันเอก ศิริพงษ์ รูปงาม เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก

461. พันเอก กฤษณะ วโรภาษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
462. พันเอก กุศทินญ์ บูรณะวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
463. พันเอก กุศล สิงห์สาย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
464. พันเอก จรูญ อินทร์สนอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
465. พันเอก จักราวุธ สินพูลผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
466. พันเอก จิรวัฒน์ ทองเสนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
467. พันเอก เจิมพล ถมยานาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
468. พันเอก ฉลองรัฐ ศรีปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
469. พันเอก เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
470. พันเอก ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

471. พันเอก ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
472. พันเอก ณรงค์กร บัวเงิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
473. พันเอก ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
474. พันเอก ณัชรพงศ์ ครุฑธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
475. พันเอก ณัฏฐ์ เทียนทองดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
476. พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
477. พันเอก ทนงศักดิ์ กิตติศัพท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
478. พันเอก ธรณิศ นิลวิไล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
479. พันเอก ธิติชัย ปรีชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
480. พันเอก ธีระ ศรีแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

481. พันเอก นพดล ศรีสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
482. พันเอก นพพร สุทเธนทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
483. พันเอก นวภัทร ศิริวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
484. พันเอก นิพนธ์ รองสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
485. พันเอก บัญชา รักชื่อ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
486. พันเอก บรรลือ อ่ำบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
487. พันเอก ประจักษ์ ประเมศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
488. พันเอก ประสิทธิ์ สังข์น้อย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
489. พันเอก ผณินทร ปัทมโรจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
490. พันเอก ภัคพงศ์ พรายจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

491. พันเอก มนตรี ซ่วนพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
492. พันเอก ยงยุทธ สอนไม้ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
493. พันเอก วรรนพ นาคประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
494. พันเอก วราวุธ พรหมสุภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
495. พันเอก วิชัย วาสนสิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
496. พันเอก วิรัตน์ นิสยันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
497. พันเอก วิริยะ ศรีบัวชุม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
498. พันเอก วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
499. พันเอก วีระพล ไตรสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
500. พันเอก ศุภชัย พรหมรุ่งเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

501. พันเอก สมพจน์ สังข์ดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
502. พันเอก สมเจตน์ เลิศรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
503. พันเอก สุทธจิต ลีลานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
504. พันเอก สิทธิ ตระกูลวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
505. พันเอก สิริศักดิ์ ตุ้มทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
506. พันเอก สุเมธ ธีระกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
507. พันเอก อดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
508. พันเอก อนุรักษ์ แสงฤทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
509. พันเอก อัครวัฒน์ ซื่อสัตย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
510. พันเอก อิทธิศักดิ์ พลศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

511. พันเอกหญิง กรวิกา สิรสุนทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
512. พันเอกหญิง จินตนา อิงคุลานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
513. พันเอกหญิง นริสา เชิดธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
514. พันเอกหญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
515. พันเอกหญิง อังคณา ธีรเนตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

กองทัพเรือ

516. พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
517. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
518. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
519. พลเรือโท นฤดม ชวนะเสน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
520. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

521. พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
522. พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
523. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
524. พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
525. พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
526. พลเรือโท ธานี ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
527. พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
528. พลเรือโท ปิติ วัลยะเพ็ชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
529. พลเรือโท รังสรรค์ โตอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
530. พลเรือโท นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

531. พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
532. พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
533. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
534. พลเรือโท สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
535. พลเรือโท ปัญญา เล็กบัว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
536. พลเรือโท ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
537. พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
538. พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
539. พลเรือโท ธีร์ อุปนิสากร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
540. พลเรือโท นพดล สุภากร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

541. พลเรือโท ปกรณ์ วานิช เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
542. พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
543. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
544. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
545. พลเรือตรี พฤหัส รัชฎา ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
546. พลเรือตรี บุญชิต พูลพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
547. พลเรือตรี ประจวบ อ่อนตามธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
548. พลเรือตรี อำพล เที่ยงสกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
549. พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
550. พลเรือตรี วีนัส แจ้งสี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

551. พลเรือตรี มิ่ง อิ่มวิทยา รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
552. พลเรือตรี วันชัย ท้วมเสม รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
553. พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
554. พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
555. พลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น ปลัดบัญชีทหารเรือ
556. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
557. พลเรือตรี ปรีชา พงศ์สุวรรณ รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
558. พลเรือตรี สมหมาย วงษ์จันทร์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
559. พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
560. พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

561. พลเรือตรี อารักษ์ แก้วเอี่ยม ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
562. พลเรือตรี สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
563. พลเรือตรี อรัญ นำผล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
564. พลเรือตรี เผดิม เนินฉาย รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
565. พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
566. พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
567. พลเรือตรี ประดิษฐ สำอางค์อินทร์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
568. พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
569. พลเรือตรี นพดล เรืองสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)

570. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือโท)
571. พลเรือตรี ชาติชาย ยุวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
572. พลเรือตรี สุรวิทย์ อาษานอก รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
573. พลเรือตรี พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
574. พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
575. พลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
576. พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
577. พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
578. พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
579. พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
580. พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

581. พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
582. พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
583. พลเรือตรี พงศชาญ เพ็ชรเทศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
584. พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
585. พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
586. พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
587. พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
588. พลเรือตรี สุชาติ บุญญะสัญ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
589. พลเรือตรี ตุลา เกตุษเฐียร ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
590. พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

591. พลเรือตรี สันติ เปาอินทร เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
592. พลเรือตรี เชาว์ น้อยภารา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
593. พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
594. พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
595. พลเรือตรี มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
596. พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
597. พลเรือตรี ไชยนันท์ นันทวิทย์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ
598. พลเรือตรี วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ
599. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
600. พลเรือตรี อณุวัฒ สัมภวะผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

601. พลเรือตรี นภดล สำราญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
602. พลเรือตรี วินัย วิรัชกุล รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
603. พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
604. พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
605. พลเรือตรี นิพร สุขเกษตร เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือเป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
606. พลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
607. พลเรือตรี กำจาย ปองเงิน เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
608. พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
609. พลเรือตรี สมเจตน์ วันหว่าน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
610. พลเรือตรี ศุภกร ปรกแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

611. พลเรือตรี พีระ อดุลยาศักดิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
612. พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
613. พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
614. พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
615. พลเรือตรี วศิน บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
616. พลเรือตรี วรรณ์ลบ ทับทิม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
617. พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
618. พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1
619. พลเรือตรี สมพงษ์ บุญด้วยลาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
620. พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

621. พลเรือตรี วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
622. พลเรือตรี กิตติโศภณ โตสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้อำนวยการสำนักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ
623. พลเรือตรี ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
624. นาวาเอก วิริทธิ์พล ธำรงเกื้อหนุน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
625. นาวาเอก ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
626. นาวาเอก รณรงค์ สิทธินันทน์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
627. นาวาเอก พีระพล ธีรกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
628. นาวาเอก โฆษิต โพธิสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
629. นาวาเอก สุทธิพงส์ บุญลอย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
630. นาวาเอก โอภาส บูรณสัมฤทธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

631. นาวาเอก รักษพล ทองภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
632. นาวาเอก เกียรติกุล เทียนสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
633. นาวาเอก อรรณพ ถิ่นพังงา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
634. นาวาเอก ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
635. นาวาเอก วัตรกิจ ยกสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
636. นาวาเอก จักรกฤช มะลิขาว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
637. นาวาเอก ธเนศ อินทรัมพรรย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
638. นาวาเอก ภาณุวัชร กองจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
639. นาวาเอกหญิง หยาดนภา บุญอนันต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
640. นาวาเอก ธวัช นวลปลอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

641. นาวาเอกหญิง วราภรณ์ เกิดสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
642. นาวาเอก ดุลยพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
643. นาวาเอก ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
644. นาวาเอก บุลกร ไชยศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
645. นาวาเอก ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
646. นาวาเอก สมชาย แท่นนิล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
647. นาวาเอก อนุชาติ อินทรเสน เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
648. นาวาเอก เบญญา นาวานุเคราะห์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
649. นาวาเอก ไพชยนต์ จักรกลม เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
650. นาวาเอก ภรเดช คะชา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

651. นาวาเอก อดินันท์ สุนทรารักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
652. นาวาเอก พินิจ ชื่นรุ่ง เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ
653. นาวาเอก นฤพล เกิดนาค เป็น ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
654. นาวาเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
655. นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
656. นาวาเอก สำเริง จันทร์โส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
657. นาวาเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
658. นาวาเอก สมพงษ์ นาคทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
659. นาวาเอก ธนู อยู่สุขี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
660. นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ

661. นาวาเอก อำนวย ทองรอด เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
662. นาวาเอก อนุชา เอี่ยมสุโร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
663. นาวาเอก เทิดเกียรติ อ่อนเมือง เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
664. นาวาเอก วุฒิชัย สายเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
665. นาวาเอก ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
666. นาวาเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
667. นาวาเอก พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
668. นาวาเอก ระพีพงษ์ โสวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
669. นาวาเอก ชัยนันต์ ศรีเดช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
670. นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

671. นาวาเอกหญิง ปัทมา วิริยะศิริกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
672. นาวาเอก นันทปรีชา มีจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
673. นาวาเอกหญิง พรทิพย์ เมฆลอย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
674. นาวาเอกหญิง จินตนา แสงประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
675. นาวาเอกหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

676. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
677. พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
678. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
679. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
680. พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ

681. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
682. พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
683. พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
684. พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
685. พลอากาศโท ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
686. พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
687. พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
688. พลอากาศโท มานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
689. พลอากาศโท ยรรยง คุณโฑถม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
690. พลอากาศโท สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)

691. พลอากาศโท อำพล อิ่มบัว รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
692. พลอากาศโท ธีรวุฒิ บุญเลิศ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
693. พลอากาศโท ภานุพงศ์ เสยยงคะ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
694. พลอากาศโท วันชัย นุชเกษม เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
695. พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
696. พลอากาศโท ไกรพล ยั่งยืน เจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ
697. พลอากาศโท ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
698. พลอากาศตรี นราธิป คำระกาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
699. พลอากาศตรี วงศกร เปาโรหิตย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
700. พลอากาศตรี นพฎล ทองพุ่ม รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

701. พลอากาศตรี มานัต วงษ์วาทย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
702. พลอากาศตรี ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
703. พลอากาศตรี สุทัศน์ แสงเดชะ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ
704. พลอากาศตรี จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
705. พลอากาศตรี ปัทม สุทธิสรโยธิน รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
706. พลอากาศตรี ไชยศ เทียนคำศรี รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
707. พลอากาศตรี อนุตตร จิตตินันทน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
708. พลอากาศตรี สิทธิพร เกสจินดา รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
709. พลอากาศตรี คเชนท์ โสมะนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
710. พลอากาศตรี ชลิต รัมมะวาส เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

711. พลอากาศตรี วสันต์ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
712. พลอากาศตรี ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
713. พลอากาศตรี ศิริพงษ์ สุภาพร เลขานุการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
714. พลอากาศตรี สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้อำ นวยการสำ นักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
715. พลอากาศตรี นภาเดช ธูปะเตมีย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
716. พลอากาศตรี อัครพล กลิ่นอุบล ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ
717. พลอากาศตรี แมน ศีตะจิตต์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น เลขานุการกองทัพอากาศ
718. พลอากาศตรี เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
719. พลอากาศตรี ต่อพล ออเขาย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
720. พลอากาศตรี ชัยยะ อุปริรัตน์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

721. พลอากาศตรี ปรีชา ชมบุญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
722. พลอากาศตรี สุรทิน ยาวะโนภาส วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
723. พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร รองเจ้ากรมสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
724. พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
725. พลอากาศตรี ไชยวัฒน์ กาศโอสถ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
726. พลอากาศตรี นิรันดร พิเดช เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
727. พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
728. พลอากาศตรี สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ
729. พลอากาศตรี ธรินทร์ ปุณศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
730. พลอากาศตรี เฉลิมชัย ศรีสายหยุด ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

731. พลอากาศตรี ศิริพล ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
732. พลอากาศตรี แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
733. พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
734. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
735. พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
736. พลอากาศตรี ประสงค์ ดวงเดือน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
737. พลอากาศตรี สุธีระ เย็นทรวง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
738. พลอากาศตรี สุรพล ชนไมตรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
739. พลอากาศตรี สุเวทย์ งูพิมาย หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
740. พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ โชคชินพัฒน์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

741. พลอากาศตรี ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
742. พลอากาศตรี พิชัย วัจนสุนทร ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
743. พลอากาศตรี พิทักษ์ คูณขุนทด ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
744. พลอากาศตรี อดินันท์ จารยะพันธุ์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
745. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย มุขพรหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
746. นาวาอากาศเอก อติชาติ ศิลานันท์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
747. นาวาอากาศเอก อนุชา ผลโภค เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
748. นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ตรีพรม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
749. นาวาอากาศเอก นฤพล จักรกลม เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
750. นาวาอากาศเอก ภูวเดช สว่างแสง เป็น เจ้ากรมจเรทหารอากาศ

751. นาวาอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
752. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
753. นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ เป็น วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
754. นาวาอากาศเอก เกรียงไกร โสธรชัย เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
755. นาวาอากาศเอก ชากร ตะวันแจ้ง เป็น ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
756. นาวาอากาศเอก สุรชัย อำนวยสิน เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ
757. นาวาอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
758. นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ
759. นาวาอากาศเอก ดำเนิน พุ่มเจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
760. นาวาอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

761. นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
762. นาวาอากาศเอก ภาณุ อดทน เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
763. นาวาอากาศเอก วิรัตน์ เอี่ยมสาย เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
764. นาวาอากาศเอก อัมพร ทองถม เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
765. นาวาอากาศเอก กรวิตต์ วัชรสินธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
766. นาวาอากาศเอก กอบ พืชผา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
767. นาวาอากาศเอก ขวัญบุญ จุลเปมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
768. นาวาอากาศเอก จำรัส บุญชูช่วย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
769. นาวาอากาศเอก ทวี มังสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
770. นาวาอากาศเอก ธรณินทร์ ตัณฑเสน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

771. นาวาอากาศเอก นภดล อุดมชัยรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
772. นาวาอากาศเอก นิรุช สายมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
773. นาวาอากาศเอก นิสสัย วงษ์สวรรค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
774. นาวาอากาศเอก บัญญัติ สุนทรธีรธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
775. นาวาอากาศเอก บัณฑิตย์ มีชูชีพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
776. นาวาอากาศเอก ประยุทธ เปี่ยมสุวรรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
777. นาวาอากาศเอก ปริญญา ปรัชญาพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
778. นาวาอากาศเอก ปรีชา ชนะชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
779. นาวาอากาศเอก พิบูลย์ พุ่มเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
780. นาวาอากาศเอก พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

781. นาวาอากาศเอก ภัทระ โพธิ์ถวิล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
782. นาวาอากาศเอก ภากร อุณหเลขกะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
783. นาวาอากาศเอก ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
784. นาวาอากาศเอก มนูญ ชื่นชมคุณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
785. นาวาอากาศเอก วิธาน ทิพย์มโนสิงห์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
786. นาวาอากาศเอก สนอง กัลปนาท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
787. นาวาอากาศเอก สันติชัย พัฒกลับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
788. นาวาอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
789. นาวาอากาศเอก สุรพันธ์ จรุงพันธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
790. นาวาอากาศเอก เสริมเกียรติ ก้อนมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

791. นาวาอากาศเอก อภิสฤษฎิ์ วริทธิ์ธรนิรุช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
792. นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา ศิริโยธิพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ทหารอากาศ
793. นาวาอากาศเอกหญิง ดุจหทัย หาญสวธา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
794. นาวาอากาศเอกหญิง กฤตพร ตะวันแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
795. นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา พวงผกา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
796. นาวาอากาศเอกหญิง ประไพศรี ลยางกูร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
797. นาวาอากาศเอกหญิง ผกาภรณ์ ศิริมาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
798. นาวาอากาศเอกหญิง สุภาวดี โหมาศวิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์