Skip to main content
sharethis

ประยุทธ์ใช้ ม.44 ปรับบริการสาธารณสุขคนพิการ สั่งกองทุนประกันสังคมดูแลค่าใช้จ่ายเทียบเท่า สปสช. พร้อมพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการภายใน 30 วัน

15 ก.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดยเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กำหนดให้นอกจากคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนนั้นจะได้รับสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังได้รับสิทธิบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกำหนดให้กองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว อีกทั้งกำหนดให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งนี้ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่บังคับใช้

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (15 ก.ย. 2559) เป็นต้นไป

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ตัวแทนคนพิการได้ออกมาพูดถึงสิทธิของบัตรทองที่มีมากกว่าสิทธิประกันสังคม (อ่านที่นี่) โดยกล่าวว่า สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) นอกจากจะรักษาฟรีแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ แต่เมื่อตนตัดสินใจเข้าทำงาน ก็ต้องถูกโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพจากบัตรทองเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งให้สิทธิน้อยกว่า และไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางอย่าง
 

นอกจากนี้ ยังเคยมีความกังวลในแนวคิดการจัดการระบบประกันสังคมและสิทธิคนพิการ (อ่านที่นี่) ในเรื่องของการโอนคนพิการจาก สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุนประกันสังคม ไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการจัดหางบได้ รวมทั้งยังไม่มีการศึกษารายละเอียดข้อบังคับในการดำเนินการดังกล่าว

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 58/2559

เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

โดยที่รัฐบาลได้ตระหนักถึง ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของคนพิการในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศ ซึ่งรัฐสมควรจัดให้คนพิการได้รับการอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยเฉพาะการรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพื่อคนพิการได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 นอกจากประโยชน์ทดแทนในฐานะผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมแล้ว ให้คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย

ประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันสังคมตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติที่จ่ายให้แก่คนพิการตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับมิ ให้นำมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคม มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 3 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนของตนหรือร่วมกันดำเนินการเพื่อให้คนพิการได้รับบริการ สาธารณสุขตามคำสั่งนี้

ข้อ 4 ในกรณีเห็นสมควร ให้นายกรัฐมนตรีเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net