โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2560 แล้ว

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
       
       มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”
       
       มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
       
       มาตรา ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ตั้งเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒,๗๓๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้
       
       มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๓๔๖,๐๑๕,๙๘๒,๙๐๐ บาท จําแนกดังนี้
       (๑) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๑๗๙,๑๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ๕,๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๓) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ๑๐,๔๖๕,๑๒๐,๗๐๐ บาท
       (๔) เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ ๔๕,๙๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๕) เงินสมทบของลูกจ้างประจํา ๘๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๖) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๗) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๘) ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๙) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       (๑๐) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
       
       สำหรับมาตรา 5 - มาตรา 57 เป็น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๓๐,๒๘๐,๒๑๐,๘๐๐ บาท กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๒๑๐,๗๗๗,๔๖๑,๔๐๐ บาท กระทรวงการคลัง และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๒๕,๕๘๐,๙๙๔,๗๐๐ บาท กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานในกํากับ จำนวน ๘,๖๖๙,๖๓๑,๖๐๐ บาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานในกํากับ ๕,๙๔๐,๔๘๑,๘๐๐ บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๙,๓๗๘,๑๕๐,๕๐๐ บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๕๒,๖๓๙,๗๓๗,๙๐๐ บาท
       
       กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๖๓,๕๓๘,๖๘๘,๕๐๐ บาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๒๒,๙๖๓,๙๓๒,๙๐๐ บาท กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๓,๗๓๓,๗๕๒,๘๐๐ บาท กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๑,๖๕๗,๙๖๘,๒๐๐ บาท กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๖,๕๖๔,๐๒๙,๐๐๐ บาท กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๗๓,๖๒๔,๘๓๑,๖๐๐ บาท กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๒๐,๗๕๓,๑๖๘,๐๐๐ บาท กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๓๑,๘๙๒,๙๑๘,๒๐๐ บาท กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๖,๐๒๑,๕๕๙,๘๐๐ บาท
       
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในกํากับจํานวน ๖,๐๑๓,๙๐๐,๖๐๐ บาท กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๔๙๓,๐๕๑,๘๕๔,๘๐๐ บาท กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๑๒๖,๑๙๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานในกํากับ จํานวน ๔,๐๗๔,๔๑๑,๔๐๐ บาท ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จํานวน ๑๑๔,๔๑๘,๑๒๗,๒๐๐ บาท เฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จำนวน ๑๐๒,๗๖๗,๔๙๑,๖๐๐ บาท
       
       หน่วยงานของรัฐสภา จํานวน ๔,๑๑๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของศาล จํานวน ๒๐,๗๐๒,๙๔๑,๐๐๐ บาท หน่วยงานอิสระของรัฐ ให้ตั้งเป็นจํานวน ๑๔,๕๕๔,๖๖๔,๕๐๐ บาท เฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๑,๙๓๓,๐๘๗,๙๐๐ บาท รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖๖,๑๕๓,๗๒๘,๑๐๐ บาท สภากาชาดไทย จํานวน ๗,๐๒๒,๙๖๗,๗๐๐ บาท กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๘,๙๘๖,๒๗๔,๔๐๐ บาท
       
       ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๔๘๗,๓๘๔,๒๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจํานวน ๑๒,๕๑๐,๑๑๐,๓๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจํานวน ๘๐๒,๒๑๓,๔๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน ๑,๑๙๒,๑๓๐,๘๐๐ บาท
       
       สําหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เป็นจํานวน ๓,๔๘๗,๓๔๐,๘๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน ๓,๓๐๕,๙๒๔,๕๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน ๙๘,๘๔๐,๖๘๔,๓๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๔,๙๗๑,๒๖๘,๕๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนเป็นจํานวน ๑๕,๔๐๘,๒๐๕,๙๐๐ บาท
       
       สําหรับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน ๕,๒๕๑,๘๖๑,๗๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๗,๕๓๖,๘๔๑,๖๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๘,๒๓๙,๗๕๒,๒๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนเป็นจํานวน ๔,๘๘๙,๗๕๑,๑๐๐ บาท
       
       สําหรับแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๒๗๒,๐๓๘,๔๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนเป็นจํานวน ๒๐๐,๑๙๘,๑๐๙,๖๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนเป็นจํานวน ๑,๐๔๑,๓๗๙,๕๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๕๓๑,๕๖๐,๘๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๔๓๓,๖๘๘,๗๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เป็นจํานวน ๕๕,๘๒๐,๖๘๔,๒๐๐ บาท
       
       สําหรับแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจํานวน ๕๓๓,๕๑๗,๓๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น เป็นจํานวน ๗๘๔,๘๕๕,๖๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๒๓๔,๕๖๔,๗๐๐ บาท
       
       สําหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นจํานวน ๒๔๖,๐๙๑,๖๑๗,๕๐๐ บาท สําหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นจํานวน ๒๖,๔๓๒,๗๐๓,๕๐๐ บาท สําหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวน ๒๔๓,๔๘๑,๔๕๐,๘๐๐ บาท.
       
       อ่านฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/084/1.PDF
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์