กสทช.วางแนวออกอากาศละเอียดยิบ ขอความร่วมมือทีวีห้วง 30 วัน

กสทช.วางแนวออกอากาศทีวีวิทยุ ห้วง 30 วัน แนะรูปแบบการนำเสนอรายการนอกช่วงเวลาลิงก์สัญญาณ, ขอให้ช่วยรักษาบรรยากาศของการถวายความอาลัย-การแสดงความจงรักภักดี พร้อมขอความร่วมมือให้สถานีคิดสร้างสรรค์รายการที่ทำให้ประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ขาดตอนการจากบรรยากาศการถวายความอาลัย ในห้วงเวลาเว้นว่างการถ่ายทอดสด  


ภาพจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

17 ต.ค. 2559 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในวันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ประชุมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เพื่อชี้แจงแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยได้ข้อสรุปดังนี้

1.การถ่ายทอดรายการจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท) ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ผ่านทางสายโทรทัศน์ระบบ IP รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานรัฐ และสถานีทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เชื่อมโยงสัญญาณเมื่อปรากฏสัญลักษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และจะออกจากการเชื่อมโยงสัญญาณเมื่อปรากฏสัญลักษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ห้วงเวลาที่กำหนดให้เชื่อมโยงสัญญาณจะเป็นช่วงของการถ่ายทอดสด “พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม” เฉพาะเวลาเช้าและเย็น และในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างไรก็ดีให้รวมถึงการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ออนไลน์ของแต่ละสถานีที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย ซึ่งการเชื่อมโยงสัญญาณเข้ารายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอให้ปูพื้นรายการ หรือมีคำบรรยาย ก่อนเชื่อมโยงสัญญาณ ไม่ควรตัดสัญญาณเข้ารายการพระราชพิธีทันที

2. รูปแบบการนำเสนอรายการนอกเหนือเวลาการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในห้วงระยะเวลา 30 วัน มีดังนี้

ข้อมูลข่าวสารควรมีความหลากหลาย เช่น ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวสารต่างประเทศ รายการพัฒนาประชาชนในประเทศทุกเพศ ทุกวัย ข่าวสารการปฏิบัติภารกิจรัฐบาล การบริหารราชการแผ่นดิน รายการสร้างการเรียนรู้แก่สังคม รายการเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ การสร้างวิถีการเรียนรู้ของประชาชน การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการสาธารณสุข (สุขภาพ) การสร้างวินัยให้เกิดต่อประชาชน การรักษาความสะอาด การสร้างให้ประเทศมีความศิวิไลซ์ การสร้างตนให้เป็นผู้มีอารยะ ทั้งนี้ ควรต้องหาวิธีการเผยแพร่ให้คนต่างชาติได้เข้าใจด้วย เช่น การทำ Subtitle เป็นภาษาอังกฤษ

การจัดทำรายการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีข้อเสนอแนะดังนี้ รายการที่เกี่ยวกับพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวถึงโครงการพระราชดำริที่ครอบคลุมทั้ง 4,000 โครงการ ทั้งนี้ ควรเป็นข้อมูลในภาพรวมที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาประเทศทั้งแผ่นดิน โดยอาจเอาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเข้าประกอบให้เห็นภาพก็ได้เพื่อให้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน

การเสนอภาพการเสด็จไปเยือนต่างประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการสร้างคุณประโยชน์ในทางการต่างประเทศที่มีการพัฒนาของประเทศไทย

การสัมภาษณ์นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อแสดงถึงความรู้สึก และสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสจากพระองค์ และนำกลับมาพัฒนาประเทศอย่างไร

และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแผ่นดินที่ผ่านจากรัชกาลที่ 8 เป็นรัชกาลที่ 9 กลุ่มคนที่อายุเกินกว่า 70 ปี เพื่อให้เห็นความคิดของประชาชนชาวไทยรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ และการเดินหน้าต่อไปของประเทศ

รายการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรัชทายาท และพระนามเต็มของราชกาลใหม่ และผู้สำเร็จราชการ ซึ่งเมื่อคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของข่าวที่เป็นจริงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปแล้ว ให้สามารถตัดต่อเอาไปทำซ้ำได้ แต่ห้ามวิพากษ์ ขยายความ หรือวิจารณ์เพิ่มเติม

การออกอากาศรายการที่มิใช่รายการข่าวสาร เช่น รายการกีฬา รายการละคร รายการเพลง รายการเด็ก หรือการโฆษณา ให้กระทำได้ แต่จะต้องเป็นไปตาม มติ กสท นัดพิเศษครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (ดูล้อมกรอบด้านล่าง) เช่น การพากษ์เสียงควรใช้น้ำเสียง และถ้อยคำที่สำรวม

3. พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และบุคคลที่เข้าร่วมรายการควรแต่งกายโทนสีขาว ดำ ห้ามลวดลาย และใช้โทนสีดำมากกว่าสีขาว ทรงผมชายควรเรียบร้อย หญิงควรรวบผมให้เรียบร้อย สีหน้าท่าทาง กิริยา วาจา น้ำเสียง ขอให้สำรวม

4. ในช่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 30 วัน ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาบรรยากาศของการถวายความอาลัย การแสดงความจงรักภักดีของประชาชนทุกภาคส่วน ให้รักษาระดับความเข้มข้นไว้ ทั้งนี้ ตามตารางการถ่ายทอดสด “พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม” โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะถ่ายทอด 7 วันแรก ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2559 โดยหลังจากนั้นระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2559 จะไม่ได้มีการถ่ายทอดสด จะกลับไปถ่ายทอดสดอีกครั้งเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 และวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ซึ่งจะทำให้มีห้วงเวลาเว้นว่างการถ่ายทอดสด ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดช่วงบรรยากาศของการถวายความอาลัยของคนไทย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้สถานีช่วยคิดสร้างสรรค์รายการที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ขาดตอนการจากบรรยากาศการถวายความอาลัย

5. รายการเดินหน้าประเทศไทยยังคงดำเนินการต่อไป โดยการปรับผังให้เหมาะสม

และ 6.ในโซเชียลมีเดียที่อยู่ในการดำเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ขอให้ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นำมาเสนอเพื่อการถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติในการประชุมครั้งพิเศษที่ 1/2559 กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ดังนี้

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ในระบบภาคพื้นดิน ระบบดาวเทียม และระบบอื่นใด ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักพระราชวังโดยเคร่งครัด

2. การถ่ายทอดภาพหรือเสียงเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต และงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตให้เชื่อมโยงสัญญาณโดยตรงจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมิให้นำเอาภาพและเสียงไปออกอากาศซ้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาต

และ 3. การเผยแพร่รายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ มีมติในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้มีมติแนวปฎิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ว่าการเผยแพร่รายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30  วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้น

สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเรียนว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ มีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เห็นควรแจ้งเวียนความเข้าใจในการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริง และความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.    การนำเสนอรายการ และการโฆษณาของสถานีจะต้องไม่เป็นการแสดงถึงการบันเทิงใจ การเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม แสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ซึ่งเกินกว่าความเหมาะสมภายใต้บริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทย

2.    ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ และบุคคลผู้ร่วมรายการแต่ละสถานี จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสม ใช้โทนสี ขาว ดำ ห้ามลวดลาย และใช้โทนสีดำมากกว่าสีขาว โดยการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง กริยา และการแสดงออกต้องมีความสำรวมและเหมาะสม

3.    การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการสวรรคต หรืออันสืบเนื่องจากการสวรรคต จะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น โดยจะต้องไม่มีการขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์แต่อย่างใด

4.    ภาพ และสีที่ใช้ในการออกอากาศรายการของสถานีให้ปรับระดับของสีให้มีความเหมาะสมต่อการร่วมถวายความอาลัย

5.    กรณีการนำเอารายการจากต่างประเทศมาเผยแพร่ออกอากาศผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอให้เป็นไปตามข้อ 1 – 4

6.    ให้ผู้รับใบอนุญาตเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทันทีเมื่อมีการถ่ายทอดรายการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี

7.    ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบรายการทุกรายการที่แพร่ภาพและกระจายเสียงออกอากาศให้เป็นไปตามข้อ 1-6 ตลอดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท