มติครม.อนุมัติสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี 59/60

 
1 พ.ย. 2559 เมื่อเวลา 13.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเชื่อมชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดย ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 และ 2. เห็นชอบการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60
 
โดย เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ได้สรุปสาระสำคัญของมติ ครม. ดังกล่าวว่า  นบข. ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา และ 1 พ.ย. 2559 โดยมีมติ ดังนี้
 
1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 1.1 การกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 โดยพิจารณาจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 36 กรัมขึ้นไป ในตลาดปัจจุบันที่ประมาณตันละ 11,000 บาท กำหนดวงเงินสินเชื่อมไม่เกิน ร้อยละ 90 ซึ่งในชั้นนี้ กำหนดวงเงินสินเชื่อมต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิ 9,500 บาท วงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นวงเงินที่จ่ายสินเชื่อสำหรับข้าวเปลือกหอม มะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 31-35 กรัม 26 -30 กรัม และ 20 - 25 กรัม ปรับลดส่วนต่างชั้นคุณภาพตันละ 200 บาท สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าวต่ำกว่า 20 กรัม ไม่รับเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากราคาตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นให้พิจารณาปรับแผนราคาตามราคาตลาด
 
1.2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ ชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ จึงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันเบิกรับเงินกู้ 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มอีกตันละ 500 บาท ในวันที่ไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณในการให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
 
2. การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60 2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรังปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำอย่างต่อเนื่อง 2.2 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจากฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 วันที่ 12 ก.ค. 2559 และวันที่ 17 ส.ค. 2559 คิดเป็นจำนวนประมาณ 2 ล้านราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 26 ล้านไร่ ทั้งนี้ ให้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในข้อมูลรายชื่อและทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ในปี 2559/60
 
2.3 วิธีดำเนินการ สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่ เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตามกลุ่มเป้าหมาย 2,000 บาทต่อวัน (กำหนด ไร่ละ 800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่) ทั้งรายที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 และไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกร และ 2.4 กรอบระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2560
 

ประวิตรแจงปมขายปุ๋ยแทนข้าว แค่พูดหยอกสื่อ ยังไม่พบนักการเมืองเคลื่อน

สำนักข่าวไทย รายงานด้วยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม. ชี้แจงกรณีที่ระบุถ้าปุ๋ยแพงกว่าข้าว ก็ให้ไปขายปุ๋ยแทนข้าว ว่า เป็นคำพูดหยอกเย้ากับผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารที่คุ้นเคย ซึ่งความจริงแล้วไม่มีความคิดในลักษณะนี้ เพียงแต่สื่อฯ นำไปเขียนให้เป็นประเด็น
 
พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า สำหรับการดูแลชาวนา หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาแล้วจะให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด คสช. ตำรวจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เข้าไปชี้แจงและดูแล เพื่อทำความเข้าใจและช่วยเหลือประชาชนในภาพรวม
 
“ยอมรับว่าขณะนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของชาวนาบ้าง แต่ขอว่าอย่าออกมาชุมนุม เพราะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาและมีมาตรการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว” พล.อ.ประวิตร กล่าว
 
ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีนักการเมืองไปร่วมมือกับโรงสีกดราคาข้าว เพื่อหวังให้ชาวนาออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของนักการเมือง และหากมีคนเหล่านี้ คงไม่ทำให้รัฐบาลรู้อย่างเปิดเผย
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์