Skip to main content
sharethis

7 หลักสูตรอบรมของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกประจําปี 60 ตั้งแต่การปฏิบัติการไซเบอร์เบื้องต้น-ชั้นสูง Cyber Security นายทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการบริหารจัดการข่าวสารทางไซเบอร์ จนถึงเทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบต่างๆ

ที่มาภาพ เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพบก

8 พ.ย. 2559 เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพบกได้เผยแพร่ ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรด้านไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก (ศซบ.ทบ.) ของกองบัญชาการกองทัพบก ประจำปี 2560 ลงวันที่  4 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ตามอ้างถึง ศซบ.ทบ. ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.59 (แปรสภาพและปรับการจัดหน่วยจาก ศทท.) โดยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติการและดําเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านไซเบอร์ของ ทบ. ทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของ ทบ. ให้มีความทันสมัยและรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในอนาคตได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น

กระทรวงกลาโหม (กห.) กําหนดให้ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ เป็นภัยคุมคามที่เป็นภยันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และกําหนดให้การป้องกันภัยคุกคามดังกล่าว เป็นภารกิจที่สําคัญของ กห., บก.ทท., และเหล่าทัพ ดังนั้น ศซบ.ทบ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบงานด้านไซเบอร์ ทบ. จึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านไซเบอร์ ประจําปี 2560 จํานวน 7 หลักสูตร เช่น การปฏิบัติการไซเบอร์เบื้องต้น การปฏิบัติการไซเบอร์ชั้นสูง Cyber Security นายทหารรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการบริหารจัดการข่าวสารทางไซเบอร์ เป็นต้น 

ที่มา  เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพบก

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net