ครม.ผ่านหลักการร่างกฎเครื่องพันธนาการฯ สำหรับผู้ต้องกักขัง ใช้เพียงกุญแจมือ-เท้า

15 พ.ย. 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการสำหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ซึ่งเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ดังกล่าวว่า 1. กำหนดให้มีเครื่องพันธนาการที่จะนำมาใช้กับผู้ต้องกักขัง 3 ประเภท คือ กุญแจมือ กุญแจเท้า และชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า 2. กำหนดให้มีแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือ กุญแจเท้า และชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า เป็นไปตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

3. กำหนดห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องกักขังอายุเกิน 60 ปี หรือผู้ต้องกักขังหญิง หรือผู้ต้องกักขังที่พิการ เว้นแต่เป็นคนดุร้ายหรือมีพฤติกรรมหรืออาการส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องป้องกันมิให้ก่อภยันตราย และ 4. กำหนดหลักการห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการอย่างอื่นนอกจากกุญแจมือ กุญแจเท้า และชุดกุญแจมือและกุญแจเท้า เว้นแต่กรณีจำเป็นซึ่งผู้อำนวยการสถานกักขังหรือหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสถานที่กักขังเห็นว่าเบากว่าเครื่องพันธนาการดังกล่าว