ปลดล็อกให้คนต่างด้าวอยู่เมืองไทยมานาน-ผู้รอพิสูจน์สัญชาติไทยทำงานได้ทุกประเภท

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตาม ม.13 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว อนุญาตให้ (1) คนต่างด้าวที่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและได้รับการผ่อนผันให้อาศัยเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งรุ่นลูก ยกเว้นสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ (2) ผู้ที่นายอำเภอรับรองว่าอยู่ระหว่างพิสูจน์สัญชาติไทยจะสามารถทำงานได้ทุกประเภท โดยชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง ผู้ที่ยังไม่มีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวหลักแรกเป็นบัตรเลข 6, 7 และ 8 และผู้ถือบัตรเลข 0 รอพิสูจน์สัญชาติไทย จะเข้าข่ายตามประกาศฉบับนี้ สามารถทำงานได้ทุกประเภท

15 พ.ย. 2559 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 260 ง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีการเผยแพร่ "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงานตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551" มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กำหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงานตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ อาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงานได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้แก่

(1) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และได้รับการจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร เว้นแต่คนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และสัญชาติอื่น ซึ่งมีประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวกำหนดประเภทงานให้ทำได้ไว้เป็นการเฉพาะ

(2) คนต่างด้าวซึ่งนายอำเภอมีหนังสือรับรองว่าอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเพื่อการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

ข้อ 2 ให้คนต่างด้าวตามข้อ 1 ทำงานได้ทุกประเภทงาน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์