กรุงเทพโพลล์เผยปชช. 78.5% รู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ใกล้ ร.9 มากที่สุด จากข่าวพระราชสำนัก

17 พ.ย. 2559 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง “ความทรงจำของคนไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,150 คน พบว่า ภาพความทรงจำของคนไทยต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ตราตรึงใจคนไทยชั่วนิรันดร์ คือ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆ ในถิ่นทุรกันดาร ทรงขับรถลุยน้ำ ลุยโคลน เดินเท้า เพื่อเข้าไปพบปะประชาชนและมีพระราชปฏิสันถารโดยไม่ถือพระองค์ (ร้อยละ 38.8) รองลงมาคือทรงมีพระเสโท(เหงื่อ)ไหลลงมาที่ปลายพระนาสิก(จมูก)และทรงปาดพระเสโทที่พระนลาฏ (หน้าผาก) (ร้อยละ 12.8) และ ทรงแย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่เข้าเฝ้าในโอกาส เสด็จออก ณ สีหบัญชร (ร้อยละ 11.8)

เมื่อถามถึงเหตุการณ์ในช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มากที่สุด เมื่อพระองค์ท่านยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประชาชนร้อยละ 78.5 ระบุว่า ได้ติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์จากข่าวพระราชสำนัก รองลงมาร้อยละ 44.8 ระบุว่าได้เข้าเฝ้าตามเส้นทางเสด็จฯ ขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินตามสถานที่ต่างๆ อาทิ พระบรมมหาราชวัง พระราชวังไกลกังวล รพ.ศิริราช เป็นต้น และร้อยละ 32.6 ระบุว่าได้ไปเยี่ยมชมโครงการหลวงต่างๆ ตามรอยพระราชดำริ

ทั้งนี้ จาก 9 คำพ่อสอน ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนยึดถือและได้น้อมนำไปปฏิบัติแล้ว ประชาชนร้อยละ 78.3 ระบุว่า “ความพอดี” รองลงมาร้อยละ 62.7 ระบุว่า “ความเพียร” และร้อยละ 62.3 ระบุว่า “ความซื้อสัตย์”

รายละเอียดในการสำรวจ : 

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำต่างๆ ที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และคำสอนของพระองค์ที่ได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ระเบียบวิธีการสำรวจ การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทั่วประเทศด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มพื้นที่ไปยังประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นคน เป็นเพศชายร้อยละ 48.3 และเพศหญิงร้อยละ 51.7

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview)โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบตอบได้เองอย่างอิสระ(Open Ended)  จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล         :  11 – 14 พฤศจิกายน  2559

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ                :   17  พฤศจิกายน 2559

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์