110 ภาคีองค์กรประชาสังคมต่างชาติร่อน จม.เปิดผนึกถึงประยุทธ์ ห่วงคำพิพากษากรณีอานดี้ ฮอลล์

110 ภาคีกลุ่มประชาสังคมระหว่างประเทศ ห่วงคำพิพากษากรณีอานดี้ ฮอลล์ ขวางการตรวจสอบ ทำแรงงานถูกกดขี่ เรียกร้องไทยถอนความผิดอาญาในกฎหมายหมิ่นประมาท แก้ พ.ร.บ.คอมฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพการแสดงออก


แฟ้มภาพ 20 ก.ย. 2559

12 ธ.ค. 2559 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันสิทธิมนุษยชนสากล 110 ภาคีกลุ่มประชาสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านการพัฒนา และด้านสิ่งแวดล้อม, กลุ่มประชาสังคมระดับประเทศ และกลุ่มผู้ประกอบการ อาทิ สมาชิกรัฐสภายุโรป, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ฮิวแมนไรท์วอทช์, ฟินน์วอทช์, กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ (IFJ) เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการพิพากษาลงโทษนายอานดี้ ฮอลล์ในความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท และตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

จดหมายเปิดผนึกดังกล่าว แสดงความกังวลต่อกรณีศาลไทยพิพากษาให้ อานดี้ ฮอลล์ นักสิทธิแรงงานข้ามชาติชาวอังกฤษ มีความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท และตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ สืบเนื่องจากงานวิจัยที่อานดี้จัดทำข้อมูลดิบให้กับองค์กรฟินน์วอทช์ ซึ่งต่อมามีการวิเคราะห์ข้อมูลและตีพิมพ์เป็นรายงานของฟินน์วอทช์ ชื่อว่า “Cheap Has High Price” (ของถูกราคาแพง) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของฟินน์วอทช์ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

"เราจึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงความเป็นไปได้ว่าคำพิพากษานั้นจะมีผลกระทบทางลบกับงานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน และจะขัดขวางไม่ให้การศึกษาวิจัยและติดตามตรวจสอบเรื่องห่วงโซ่อุปทานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการที่แรงงานข้ามชาติและแรงงานที่เปราะบางอื่นๆ ต้องประสบกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการตกเป็นแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับ และแรงงานกดขี่ หากขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างเช่น เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรองแล้ว แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจะยังคงไร้ช่องทางในการปกป้องสิทธิของตนเองจากการกดขี่และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น คำพิพากษาคดีนี้อาจนำพวกเขาไปสู่ความเสี่ยงต่อสิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น"

"เราได้ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดภายหลังที่มีคำพิพากษาออกมาและสรุปได้ว่า แบรนด์ระดับสากลที่มีความมุ่งมั่นในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมกำลังประสบกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันเกิดจากคำพิพากษาลงโทษนายอานดี้ ฮอลล์ ทั้งนี้ บริษัทระดับสากลจำนวนมากขึ้นมีความเห็นว่ารายงานสถานการณ์ประเภทนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบและการผลิตสินค้า บริษัทหลายแห่งได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อลูกค้าของตนว่าจะใช้วัตถุดิบและผลิตสินค้าอย่างมีจริยธรรม ประเทศใดก็ตามที่ขัดขวางหรือกีดกันการศึกษาวิจัยเรื่องห่วงโซ่อุปทานอาจทำให้ธุรกิจและการลงทุนจากบริษัทเหล่านั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยง" จดหมายเปิดผนึกระบุ

พร้อมกันนี้ มีข้อเรียกร้องต่อประเทศไทย 4 ข้อ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครอง ดังนี้
1. ยกเลิกบทบัญญัติความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
2. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก
3. ดำเนินการตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) อย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพ
4. ให้สัตยาบันและดำเนินการตามอนุสัญญาด้านแรงงานหลักๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาฉบับที่ 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และฉบับที่ 98 (การร่วมเจรจาต่อรอง)

 

Unofficial translation
10 ธันวาคม 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล
1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรสาร: +66 (0) 2282 5131
Email: prforeign@gmail.com

เรื่อง การพิพากษาลงโทษนายอานดี้ ฮอลล์ในความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท และตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เรียน  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล เราผู้ร่วมลงนามในหนังสือฉบับนี้ ขอส่งหนังสือถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องคำพิพากษาคดีนายอานดี้ ฮอลล์ ในความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท และตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยโดยอานดี้ได้ทำการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ แล้วส่งข้อมูลดิบให้กับองค์กรฟินวอชท์ ซึ่งต่อมาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตีพิมพ์เป็นรายงานของฟินวอชท์ ชื่อว่า “Cheap Has High Price” (ของถูกราคาแพง) ซึ่งเป็นรายงานที่ฟินวอชท์เป็นผู้เขียนและลงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ในเดือนมกราคม 2556 ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

ในการนี้ เราส่งหนังสือถึงท่านในฐานะภาคีกลุ่มประชาสังคมระหว่างประเทศ (องค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านการพัฒนา และด้านสิ่งแวดล้อม) กลุ่มประชาสังคมระดับประเทศ และกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อแสวงหาความมั่นใจว่า สิทธิของแรงงานข้ามชาติและนักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจะได้รับการเคารพและคุ้มครองตามมาตรฐานและกฎหมายสากล เนื่องด้วยเราตระหนักดีในคำพิพากษาคดีนี้ของศาลอาญากรุงเทพใต้ เราจึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงความเป็นไปได้ว่าคำพิพากษานั้นจะมีผลกระทบทางลบกับงานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน และจะขัดขวางไม่ให้การศึกษาวิจัยและติดตามตรวจสอบเรื่องห่วงโซ่อุปทานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการที่แรงงานข้ามชาติและแรงงานที่เปราะบางอื่นๆ ต้องประสบกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการตกเป็นแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับ และแรงงานกดขี่ หากขาดสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างเช่น เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรองแล้ว แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจะยังคงไร้ช่องทางในการปกป้องสิทธิของตนเองจากการกดขี่และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น คำพิพากษาคดีนี้อาจนำพวกเขาไปสู่ความเสี่ยงต่อสิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องความพยายามของประเทศไทยในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์โดยยกระดับให้ประเทศไทยขึ้นมาอยู่ในเทียร์ 2 เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในรายงานประจำปีเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บันทึกไว้ว่าการพิพากษาลงโทษนายอานดี้ ฮอลล์ นั้น “ขัดขวางบรรยากาศที่เอื้อต่อการป้องกันการค้ามนุษย์ การค้นพบและการรายงานการค้ามนุษย์ การระบุตัวเหยื่อ รวมทั้งการจับกุมผู้ค้ามนุษย์เพิ่มเติม” ทั้งนี้ เป็นที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า การที่ศาลยุติธรรมของไทยพิพากษาให้นายอานดี้มีความผิดทางอาญาจากการทำงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ตีแผ่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานซึ่งกระทำโดยผู้ประกอบการของไทย คำพิพากษานี้จะส่งผลอันไม่พึงปรารถนาต่อการศึกษาวิจัยที่เป็นอิสระเรื่องห่วงโซ่อุปทานอย่างไม่ต้องสงสัย การศึกษาวิจัยนั้นก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งแรงงานข้ามชาติและครอบครัวของพวกเขา รวมไปถึงผลดีกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลและประชาชนไทย และบริษัทระดับสากลที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยด้วย
เราได้ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดภายหลังที่มีคำพิพากษาออกมาและสรุปได้ว่า แบรนด์ระดับสากลที่มีความมุ่งมั่นในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมกำลังประสบกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันเกิดจากคำพิพากษาลงโทษนายอานดี้ ฮอลล์ ทั้งนี้ บริษัทระดับสากลจำนวนมากขึ้นมีความเห็นว่ารายงานสถานการณ์ประเภทนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบและการผลิตสินค้า บริษัทหลายแห่งได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อลูกค้าของตนว่าจะใช้วัตถุดิบและผลิตสินค้าอย่างมีจริยธรรม ประเทศใดก็ตามที่ขัดขวางหรือกีดกันการศึกษาวิจัยเรื่องห่วงโซ่อุปทานอาจทำให้ธุรกิจและการลงทุนจากบริษัทเหล่านั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยง

เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องกล่าวว่า ในระหว่างการสืบพยานคดีของอานดี้ บริษัทและสมาคมอาหารทะเลชั้นนำของประเทศไทยบางแห่ง รวมทั้งบริษัทค้าปลีกชั้นนำของยุโรป ให้ปากคำว่าได้รับประโยชน์จากงานวิจัยของอานดี้ แต่เป็นที่น่าเสียดาย คำพิพากษาของศาลได้ส่งสัญญาณไปยังแบรนด์และบริษัทค้าปลีกระดับสากลว่าสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยอาจจะไม่เอื้อต่อการจัดหาวัตถุดิบที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมได้ และเป็นไปได้ว่าจะมีการพิพากษาลงโทษนักสิทธิมนุษยชนที่รายงานการดำเนินงานที่น่าสงสัยว่าผิดกฎหมายของบริษัทที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

สำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไป เพื่อให้ประชาสังคม รัฐบาล และภาคเอกชน มั่นใจได้ว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติอย่างแท้จริง ประเทศไทยควรยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย การใช้พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันร่วมกับการลงโทษนักสิทธิมนุษยชนให้มีความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท เป็นการบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลของนักวิจัยอิสระ ผู้รายงานข่าว และนักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ นอกจากนี้ เราขอเรียกร้องให้ประเทศไทยดำเนินการตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) อย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักสิทธิมนุษยชนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถทำงานศึกษาวิจัย งานด้านการศึกษา และงานรณรงค์ได้ และสุดท้าย เราขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาด้านแรงงานหลักๆ ของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาฉบับที่ 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และฉบับที่ 98 (การร่วมเจรจาต่อรอง) ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แรงงานข้ามชาติในการปกป้องตนเองจากการกดขี่ของนายจ้าง

การทำงานของนายอานดี้ ฮอลล์ และนักสิทธิมนุษยชนคนอื่นๆ เรื่องห่วงโซ่อุปทาน มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และครอบครัวของพวกเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศที่ต้องการความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตนซื้อจากประเทศไทยนั้นมีการผลิตในลักษณะที่เคารพสิทธิมนุษยชน งานศึกษานี้ควรจะได้รับการยกย่องจากรัฐบาลไทย มิใช่การลงโทษทางอาญา

เราขอให้ประเทศไทยเริ่มดำเนินการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครอง ดังนี้
1. ยกเลิกบทบัญญัติความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
2. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก
3. ดำเนินการตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) อย่างแข็งขันและมีประสิทธิภาพ
4. ให้สัตยาบันและดำเนินการตามอนุสัญญาด้านแรงงานหลักๆ ของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาฉบับที่ 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และฉบับที่ 98 (การร่วมเจรจาต่อรอง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
1   American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations
Cathy Feingold, Director of International Affairs

2   Amnesty International
3   Anti-Slavery International
Aidan McQuade, Director

Attac Finland
Omar El-Begawy, President

Australia Asia Worker Links
Pier Moro, Secretary
6   Australian Council of Trade Unions
Ged Kearney, President

7   Axfood
Åsa Domeij, Head of Environmental & Social Affairs

8   Axfoundation
Carolina Sachs, Secretary General

9   Building and Woodworkers International
Ambet Yuson, General Secretary
10   Burma Campaign UK
Mark Farmaner, Director
11   Business & Human Rights Resource Centre
Bobbie Sta. Maria, Senior Researcher & Representative for Southeast Asia

12   California Institute for Rural Studies
Gail Wadsworth, Executive Director

13   Center for Alliance of Labor and Human Rights – CENTRAL
Tola Moeun, Executive Director
14   Child Labor Coalition
Reid Maki, Coordinator
15   Civil Rights Defenders
Robert Hård, Executive Director
16   Coalition of Immokalee Workers
17   Comite de Apoyo a los Trabajadores Agricolas (CATA)
Jessica Culley
General Coordinator

18   Concordia
Matthew Swift, Co-Founder & CEO
19   Consumers’ Union of Finland
Juha Beurling, Secretary General

20   Coop Sweden
Louise König, Sustainability Manager
21   Dalit Solidarity Network Finland
Minna Havunen, Chair

22   Electronics Watch
Björn Claeson, Director
23   Environmental Justice Foundation
Steve Trent, Executive Director
24   Ethical Trading Initiative
Peter McAllister, Executive Director
25   Dame Glenis Willmott
MEP, Leader of the European Parliamentary Labour Party

26   Jude Kirton-Darling
MEP, European Parliament
27   Heidi Hautala
MEP, European Parliament
28   Sirpa Pietikäinen
MEP, European Parliament
29   Liisa Jaakonsaari
MEP, European Parliament
30   Merja Kyllönen
MEP, European Parliament
31   Miapetra Kumpula-Natri
MEP, European Parliament
32   Nils Torvalds
MEP, European Parliament
33   Pirkko Ruohonen-Lerner
MEP, European Parliament
34   EuroPoultry
Mikael Kristensen, Owner
35   Fair Action
Ulrika Urey, Director
36   Fair World Project
Kerstin Lindgren, Campaign Director
37   Fairfood International
Sander de Jong, Managing Director
38   Farmworker Association of Florida
Antonio Tovar
39   Finn Church Aid
Jouni Hemberg, Executive Director
40   Finnish Food Workers’ Union SEL
Veli-Matti Kuntonen, Union Chairperson
41   Finnish League for Human Rights
Kaari Mattila, Secretary General
42   Finnish Metalworkers´ Union
Riku Aalto, President
43   Finnwatch
Sonja Vartiala, Executive Director

44   FishWise
Tobias Aguirre, Executive Director

45   Food Chain Workers Alliance
Joann Lo, Co-Director
46   Fortify Rights
Amy Smith, Executive Director
47   Freedom Fund
Audrey Guichon, Senior Program Officer
48   Frontline Defenders
Andrew Anderson, Executive Director
49   Giant Eagle
Richard Castle, Director of Seafood
50   Global Witness
Ben Leather, Campaigner

51   Green America
Todd Larsen, Executive Co-Director for Consumer & Corporate Engagement
52   Greenpeace Southeast Asia
Yeb Sano, Executive Director

53   Hazards Magazine
Rory O'Neill, Editor

54   Human Rights at Sea
David Hammond, CEO

55   Human Rights Now
Kazuko Ito, Secretary General
56   Human Rights Watch
Brad Adams, Asia Director
57   Humanity United Action
Ame Sagiv, Investments Manager
58   Hy-Vee Food Stores Inc.
Greg Frampton, V.P. Meat and Seafood Operations

59   Industrial Union TEAM
Heli Puura, President
60   IndustriALL Global Union
Valter Sanches, General Secretary
61   International Federation of Journalists
Anthony Bellanger, General Secretary
62   International Labor Rights Forum
Judy Gearhart, Executive Director
63   International Solidarity Foundation
Miia Nuikka, Executive Director
64   International Trade Union Confederation
Sharan Burrow, General Secretary
65   International Transport Workers’ Federation
Stephen Cotton, General Secretary
66   International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF)
Ron Oswald, General Secretary
67   Irish Congress of Trade Unions
Patricia King, General Secreatry
68   Kepa
Timo Lappalainen, Executive Director
69   KISA - Action for Equality, Support, Antiracism
Doros Polykarpou, Executive Director
70   Labor Safe Screen and Sustainability Incubator
Katrina Nakamura, Founder
71   Lawyers' Rights Watch Canada
Gail Davidson, Executive Director

72   Laundry Workers Center
73   Martin&Servera
AnnaLena Norrman, Chief Sustainability & Quality Officer

74   Migrant Workers Rights Network
Sein Htay, President
75   Multicultural Center Prague
Marek Canek, Executive Director
76   National Consumers League
Sally Greenberg, Executive Director
77   National Guestworkers Alliance
Jacob Horwitz, Lead Organizer
78   Norvida
Calle Ramvall, Quality and Environmental Director

79   NYU Stern Center for Business and Human Rights
Sarah Labowitz and Michael Posner, Co-directors
80   Olof Palme International Center
Jens Orback, Secretary General
81   Pioneer Valley Workers Center
Gabriella della Croce, Development Coordinator & Community Organizer
82   Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Michele LeVoy, Director
83   Pro Ethical Trade Finland
Anna Ylä-Anttila, Acting Executive Director
84   Restaurant Opportunities Centers United (ROC)
Fekkak Mamdouh, Co-Director
85   S Group
Lea Rankinen, Senior Vice President Sustainability and Corporate Responsibility
86   Service Union United PAM
Ann Selin, President
87   Slave Free Seas
Craig Tuck, Founder and Director
88   Social Accountability International (SAI)
Jane Hwang, President & CEO
89   Stop The Traffik Australia
Carolyn and Fuzz Kitto, Co-Directors
90   Svensk Cater
Lars Carlsson, CEO
91 
Swedwatch
Alice Blondel, Director
92   Teamsters Joint Council 7
Doug Bloch, Political Director

93   Tehy – The Union of Health and Social Care Professionals in Finland
Rauno Vesivalo, President

94   Tenaganita
Glorene A Das, Executive Director
95   The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys
Rilli Lappalainen, Secretary General
96   The Swedish Foundation for Human Rights
Jenny Jansson Pearce, Secretary General
97   The Trade Union for the Public and Welfare Sectors JHL
Päivi Niemi-Laine, President
98   Trade Union Pro
Jorma Malinen, President
99   Trade Union Solidarity Centre of Finland SASK
Janne Ronkainen, Executive Director
100   Trades Union Congress
Frances O’Grady, General Secretary
101   Transient Workers Count Too
John Gee, Chair, Research Sub-Committee
102   Tuko Logistics
Pirjo Heiskanen, Quality Assurance Manager

103   UNI Global Union
Philip Jennings, General Secretary
104   Unil
Julie Haugli Aarnæs, Manager Sustainable Sourcing

105   Union to Union
Kristina Henschen, General Secretary
106   Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania
Mark Zirnsak, Justice & International Mission

107   Verité
Shawn MacDonald, CEO
108   Walk Free
Joanna Ewart-James, Director
109   Wegmans Food Markets
Carl P. Salamone, V.P. Seafood Sustainability
110   Worker Justice Center of New York
Lewis Papenfuse, Executive Director

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์