ครม.ไฟเขียวเงื่อนไขหอพัก แยกชายหญิงเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน ไม่ใกล้สถานบริการ-โรงงาน

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง เงื่อนไขประกอบกิจการหอพัก ต้องแยกอาคารหอพักชาย-หญิงเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน ต้องไม่อยู่ใกล้โรงงานและสถานบริการ และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ระบุไว้ว่า 1. กำหนดให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารพยานหลักฐาน 2. กำหนดให้ผู้ใดจะประกอบกิจการหอพัก ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ 3. กำหนดลักษณะของหอพักต้องมีชื่อภาษาไทย ระบุประเภทห้องที่ชัดเจน ระบุจำนวนห้องพักและจำนวนผู้พักที่รับเข้าพักได้ และต้องแยกอาคารหอพักชายและหญิงเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน

4. กำหนดให้สถานที่ตั้งของหอพักต้องไม่อยู่ใกล้โรงงานและสถานบริการ ตัวอาคาร ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องรับประทานอาหารรวมถึงห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนของหอพักต้องมีอากาศถ่ายเท ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และต้องมีระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และ 5. กำหนดให้การโอนใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงชื่อรวมถึงการดัดแปลงตัวอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ห้องที่ที่ห้องพักตั้งอยู่ 

ครม. ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

โดย สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. เป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากความเสี่ยงและการได้รับผลกระทบของโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์