ทอม ดันดี: Happy New Year 2017 ☘โพ้นผ่านมา  ผองอุษา  สู้สาหัส
อุปสรรค  สารพัด  เพื่อนหาญกล้า
หม่นมัวหมอง  กิเลสมาร  ประจานตา
จิตกำพร้า  มิพ้นโศก  วิโยคภัย

ถึงบัดนี้  ไร้วี่แวว  แก้วบัญญัติ
ปฏิบัติ  ปริญัติ  ยังขานไว้
ตาลปัตร ไร้สมปอง  ผ่องอำไพ
ชัชวาลย์  กระจ่างใจ  ให้ผองชน

กราบขอพร  พุทธคุณ  ดุลย์พินิจ
ประกาศิต  ลึกโอฬาร  ถึงมรรคผล
สว่างใน  ห้วงฤทัย  สุขวิมล
ปุถุชน  ขอโอนอ่อน  อุตมางค์

สิ้นปีเก่า  เข้าปีใหม่  วิไลฝัน
เนื้อนาบุญ  อำไพหวาน  สมประสงค์
จิตเอิบอิ่ม  ดั่งวารี  ที่จำนงค์
บุษบง  ผ่องใส  สิ้นภัยพาล
                    

ขอให้ประชาชนจงเจริญ