หมายเหตุประเพทไทย #139 จาก ‘แม่ครัวหัวป่าก์’ ถึงวิชาคหกรรมศาสตร์

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ คำ ผกา และชานันท์ ยอดหงษ์ แนะนำบทความของชาติชาย มุกสง “ จากแม่ศรีเรือนถึงแม่บ้านทันสมัย: การต่อสู้ทางศีลธรรมผ่านแม่บ้าน หลังปฏิวัติ 2475 ถึงทศวรรษ 2500” ซึ่งพูดถึงประวัติศาสตร์ว่าด้วย “วิชาการเรือน” ในสังคมไทย ซึ่งต่อมาจะได้รับการพัฒนากลายเป็นวิชาคหกรรมศาสตร์

โดย “วิชาการเรือน” ที่เริ่มมาจากการเรือนฝ่ายในนั้น ต่อมามีการรวมพิมพ์เป็นตำราครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2451 ในชื่อ “แม่ครัวหัวป่าก์” ผลงานของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ (เปลี่ยน ชูโต) และมีการพิมพ์ซ้ำหลายครั้งมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่วิชาคหกรรมศาสตร์สมัยใหม่ เริ่มมาจากวิชา “Home economics” ในสหรัฐอเมริกา ที่ริเริ่มโดย Ellen Swallow Richards ในช่วงต้นทศวรรษ 1890-1900 และแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยผ่านนักวิชาการผู้หญิงที่ไปศึกษาวิชา “Home economics” ในสหรัฐอเมริกากลายเป็นวิชาคหกรรมศาสตร์ ในชั้นเรียนไทยปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ว่าด้วยวิชาการเรือน วิชาคหกรรมศาสตร์ ศีลธรรม และความเป็นไทย เกี่ยวข้องกันอย่างไร ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/maihetpraphetthai หรือ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyjd9jzMpO2Xby4FyxWMwY8auIFY01eVQ