กสทช. เตรียมลงดาบทรูวิชั่นส์ยกเลิก 17 ช่อง

ประชุม กสท. ถกลงดาบทรูวิชั่นส์ยกเลิก 17 ช่อง เหตุ 6 ช่องไม่แจ้งล่วงหน้า 11 ช่องเลิกก่อนบอร์ดอนุมัติ ขัดกติกาคุ้มครองสมาชิกเพย์ทีวี ถกต่อร่างประกาศรวมกลุ่มสื่อกำกับจริยธรรมกันเอง ชงร่างประกาศกำกับช่องทีวีชอปปิ้ง และออกแนวทางกำกับกล่องทีวีอินเทอร์เน็ตละเมิดลิขสิทธิ์ จันทร์ 6 ก.พ. นี้
 
5 ก.พ. 2560 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5/60 วันอังคารที่ 7 ก.พ. 60 มีวาระน่าจับตา ได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการกระโทรทัศน์ เสนอให้ทบทวนมติที่ประชุม กสท. ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการ HBO ทั้ง 6 ช่อง ของทรูวิชั่นส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ตามมติ กสท. ครั้งที่ 43/59 วันที่ 26 ธ.ค. 59 และ กสท.นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/59 เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า บริษัทฯไม่ได้แจ้งความประสงค์การหยุดให้บริการต่อ กสท. ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และไม่ได้มีการกำหนดโทษปรับทางปกครอง ถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ รวมทั้ง การขออนุญาตยกเลิกทั้ง 6 ช่อง โดยไม่ได้กำหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้ กสท.เห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ ซึ่งแม้มีการพิจารณามาตการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการภายหลัง อาจไม่สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
พร้อมกันนี้ นางสาวสุภิญญา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กล่าวว่า ได้เชิญบริษัทเจรจาแผนเยียวยาเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่เป็นผล คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอ กสท. พิจารณามีคำสั่งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ ทั้งในฐานะผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ และผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย ระงับการดำเนินการที่มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีที่ฝ่าฝืนในอัตราห้าล้านบาท และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2555 และ มาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  2553 ถึงแม้ว่า กสท.ได้เห็นชอบแผนเยียวยาไปแล้วนั้น แต่เป็นการเห็นชอบให้บริษัทใช้แผนเยียวยาไปพลางก่อนในระหว่างการพิจารณาแผนเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะใช้มาตรการทางปกครองต่อไป
 
ส่วนกรณีการพิจารณามาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์จากการยุติการให้บริการ 11 ช่องไปก่อนหน้าที่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ กสท. นั้น อนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า กระบวนการพิจารณายกเลิกใบอนุญาต มีความแตกต่างกับกรณี 6 ช่อง กลุ่ม HBO ที่ยกเลิกโดยที่ยังมิได้ดำเนินการส่งมาตรการเยียวยาให้กรรมการเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ อนุฯได้มีข้อเสนอต่อ กสท. มอบหมายให้ สำนักงานติดตามตรวจสอบว่า บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอประกอบการพิจารณาของ กสท. ในการกำหนดแนวทาง กระบวนการ ในการขออนุญาตและพิจารณายกเลิกใบอนุญาตสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่  ส่วนแผนการเยียวยาชดเชยผู้ใช้บริการตามที่บริษัทได้ส่งแผนมานั้น พบว่า ช่อง BBC Entertainment และ Cbeebies บริษัทได้ส่งหลักฐานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 30 วัน แต่ในกรณีอีก 9 ช่องรายการนั้น ได้แก่  Block A, MUTV, National Geographic,  Discovery Scince, DMAX, EVE, Discovery Kids, Fashion ONE และ Mนั้น บริษัทได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการแจ้งผู้ใช้บริการแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐาน ซึ่งอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว พบว่า ยังไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงในบางประเด็น จึงเสนอให้เชิญบริษัทเข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมการในครั้งถัดไป
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียกถก กรณีการตรวจสอบการออกอากาศทางช่อง Voice TV รายการ The Daily Dose วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 60 เวลา 19.30 – 19.41 น. มีการนำเสนอเนื้อหา “ขัดแย้งเพราะตุลาการ(ไม่)ภิวัฒน์” ดำเนินรายการโดย ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ซึ่งอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ขัดต่อ ประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อตกลงที่ทำร่วมกับ สำนักงาน กสทช. และ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 
วาระอื่น ๆ น่าติดตาม ได้แก่ ข้อเสนอให้มีการจัดเรท หรือระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง The Extra วงการร้าย วางการรัก” ออนแอร์ทางช่อง MCOT HD จากเดิม น13+  วาระการผลการตรวจเนื้อหาละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais” ก่อนการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ วาระการออก(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการให้บริการข้อมูลโดยการเผยแพร่ข้อมูล ที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม พ.ศ. ... วาระมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบดิจิตอลทีวี วาระการขออนุญาต ผลิต นำเข้า จำหน่วยหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet TV Box) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 วาระผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ (ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการะโทรทัศน์ วาระการต่อใบอนุญาต ทีวีบริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส วาระการขอขยายระยะเวลาการส่งแผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ของสถานีวิทยุโทรทัศฯแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ วาระรายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. รวมทั้งวาระค้างพิจารณา(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ...  และวาระอื่นๆ ติดตามในการประชุมวันที่ 7 ก.พ. นี้
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์