ครม.ไฟเขียวปลดล็อกค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย เกิน 1 ล้านบาท

7 ก.พ. 2560 รายงานข่าวจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ดังนี้

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- ข้อ 6 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามข้อ 5 สำหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท

- ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 6 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตาม

ข้อ 5 สำหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท เว้นแต่กรณีลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

กรณีลูกจ้างมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นของคณะกรรมการ

โดยให้ร่างกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และให้ใช้บังคับรวมถึงลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอยู่ก่อนและยังคงรักษาพยาบาลอยู่จนถึงวันที่ร่างกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานด้วยว่า สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้ว ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวจะปลดล็อกปัญหา เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน ซึ่งหลายรายได้รับบาดเจ็บรุนแรงและประสบปัญหาค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากเดิมทีกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ในรายที่อาการรุนแรงมากๆ วงเงิน 1 ล้านบาทไม่เพียงพอ ยิ่งรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ยิ่งมีราคาแพง จึงเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มขึ้นเกิน 1 ล้านบาท

“กฎกระทรวงดังกล่าวจะช่วยกรณีลูกจ้างที่มีอาการรุนแรงมากๆ และจำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติมด้วยวงเงินเกิน 1 ล้านบาทนั้น หากนายจ้างที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ ก็จะสามารถดูแลต่อเนื่องได้ แต่หากนายจ้างที่เป็นบริษัทเล็กๆ จะไม่สามารถดูแลได้ตรงจุดนี้ สปส. ก็จะเข้าไปดูแลโดยให้รักษาต่อในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น โดยล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายว่า ควรปรับเพิ่มขึ้นเกิน 2 ล้านบาทด้วย เพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามประกาศใช้ คาดว่า ภายใน 1 เดือน จะบังคับใช้ได้” สุรเดช กล่าว 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์