ดองท้องถิ่นต่อ : ประยุทธ์ งัด ม.44 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ นั่งนายกเมืองพัทยา

คําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2560 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน 

พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี (แฟ้มภาพ เว็บไซต์ สภ.บางละมุง)

16 ก.พ. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงนามโดย  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ระบุว่า

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 โดยข้อ 11 กําหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 ข้อ 1 วรรคสอง กําหนดให้ในกรณีนายกเมืองพัทยาว่างลง ให้ดําเนินการ ให้ได้มาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ดังกล่าว นั้น เนื่องจากการบริหาร จัดการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ ที่มีศักยภาพสูง ในการประสานงานกับราชการส่วนกลางทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงภาคประชาชนอย่างมีเอกภาพ ทั้งต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ และสามารถบริหารงบประมาณ บังคับบัญชาบุคลากร ตลอดจนบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่พนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยา และภาคประชาชน โดยเฉพาะในการรักษาความสะอาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ปัญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยว และปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิรูปราชการส่วนท้องถิ่น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ข้อกําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราวเป็นอันสิ้นผลลง และให้ ดําเนินการตามคําสั่งนี้แทน โดยให้ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกเมืองพัทยา

ให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้ เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น ข้อ 3 ภายใต้บังคับมาตรา 48 (3) และมาตรา 50 นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ นายกเมืองพัทยาหรือรองนายกเมืองพัทยาออกจากตําแหน่งได้เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทําการ อันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะ ที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยาหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษา ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ข้อ 4 ให้นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาที่ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อ 5 นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําสั่งนี้ได้ ข้อ 6 คําสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ อิทธิพล คุณปลื้ม เป็นนายก ตั้งแต่ 4 พ.ค. 51 - 16 มิ.ย.59 ต่อมาเมื่อหมดวาระ ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาแทน 17 มิ.ย.59 จนกระทั่ง มีคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2560 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เป็นนายกเมืองพัทยา วันนี้

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์