ฉลุย สนช.ผ่านวาระ 3 ม.แม่โจ้ ออกนอกระบบ

สนช.ผ่านวาระ 3 ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ... เป็นกฎหมาย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ ขณะที่ขยายเวลาการพิจารณา 3 ร่าง พ.ร.บ. ออกไป 30 วัน

<--break- />

ที่มาภาพ เว็บไซต์ข่าวรัฐสภา

23 ก.พ. 2560 เว็บไซต์ข่าวรัฐสภา รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 212 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 216 คน

สมคิด เลิศไพฑรูย์ ประธาน กมธ. วิสามัญฯ พร้อมคณะ ได้กล่าวว่า ภายหลัง กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว มีการแก้ไขบางมาตรา อาทิ แก้ไขคำนิยามจาก “สภาคณาจารย์และพนักงาน” เป็น “สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้” และการแก้ไขและเพิ่มความในมาตรา 7 เกี่ยวกับการให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงและมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาการหลากหลายสาขาโดยมีศาสตร์ทางการเกษตรเป็นรากฐาน พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวตราขึ้น เพื่อเป็นการปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงสมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว

สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานด้วยว่า วันนี้ ที่ประชุม สนช. เห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ออกไปอีก 30 วัน  ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 3. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์