กต.ชี้แจงวิทยุบีบีซีคลื่นดับทั่วเอเชีย-เพราะขอต่อสัญญากระชั้นรัฐบาลพิจารณาไม่ทัน

กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงวิทยุคลื่นสั้นภาคเอเชียของบีบีซีหยุดดำเนินการในไทย เพราะหมดสัญญาเช่าตั้งแต่สิ้นปี บีบีซีเพิ่งส่งหนังสือต่อสัญญาเมื่อ 21 ธ.ค. ซึ่งกระชั้นชิดรัฐบาลพิจารณาไม่ทัน และระหว่างที่ฝ่ายไทยกำลังดำเนินการ เมื่อ 27 ก.พ. บีบีซีก็แจ้งถอนตัวจากการเจรจา โดยเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียว - ขณะที่ก่อนหน้านี้ไทยเพิ่งต่อสัญญาให้วิทยุเสียงอเมริกาจนถึงปี 2566

ที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นของบีบีซีที่ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จากข่าวบีบีซี เวิลด์ เซอร์วิส ยุติการออกอากาศจากสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ ที่จ.นครสวรรค์ หลังล้มเหลวเจรจาเพื่อต่อสัญญากับรัฐบาลไทย ทั้งนี้บีบีซี เวิลด์ เซอร์วิสดังกล่าว ทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นหลักสำหรับภูมิภาคเอเชียทั้งหมด รวมทั้งจีน เกาหลีเหนือ และประเทศที่ยังคงใช้วิทยุเป็นสื่อหลักอย่างปากีสถาน และอัฟกานิสถาน โดยการกระจายเสียงยุติลงตั้งแต่ 1 มกราคม หลังหมดสัญญาเช่า

ทั้งนี้สถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุประจำภูมิภาคเอเชีย ได้ย้ายจากฮ่องกงเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2540 หลังจากอังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับทางการจีน

ล่าสุด กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลง "กรณี BBC World Service ยุติการกระจายเสียงผ่านสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้น ที่จังหวัดนครสวรรค์" มีรายละเอียดดังนี้ "ตามที่ปรากฏข่าวว่า BBC World Service ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของบรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ  ได้ยุติการออกอากาศจากสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น"

"กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง ดังนี้ 1. สถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้น (Shortwave Relay Station) ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย BBC ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินการสถานีถ่ายทอดวิทยุของ BBC ลงนามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 เพื่อกระจายเสียงรายการของ BBC World Service ใน 8 ภาษา (ไม่มีรายการภาษาไทย) ซึ่งผลิตที่กรุงลอนดอน ไปยังประเทศในภูมิภาคโดยความตกลงหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2. ในห้วงปี 2559 ฝ่ายไทยได้ประชุมหารือ รวมทั้งเจรจากับฝ่าย BBC อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาการขยายอายุความตกลงฯ ดังกล่าวออกไป 7 ปี และโดยที่การขยายอายุความตกลงฯ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงต้องพิจารณาร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการขยายอายุความตกลงฯ และเพื่อให้พันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงฯ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทย

3. อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของความตกลงฯ นั้น BBC ได้ใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณายื่นข้อเสนอแก่ฝ่ายไทย โดยฝ่ายไทยได้ติดตามกับฝ่าย BBC มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซึ่งใกล้กับวันหมดอายุของความตกลงฯ (31 ธันวาคม 2559) ฝ่าย BBC ถึงได้ส่งร่างความตกลงฯ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพื่อการขยายอายุความตกลงครั้งนี้ แต่เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดและไม่เพียงพอที่ฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ทันก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สถานีดังกล่าวจึงต้องระงับการส่งสัญญาณเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนกว่าจะมีการขยายอายุความตกลงฯ

4. ในช่วงที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังมีความคืบหน้าตามลำดับนั้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 BBC ได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการตัดสินใจขอถอนตัวจากกระบวนการเจรจาเพื่อขยายอายุความตกลงฯ ซึ่งเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของ BBC" แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานีวิทยุคลื่นสั้น BBC ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นสถานีถ่ายทอดสัญญาณที่รับตรงมาจากวิทยุ BBC ที่ลอนดอน ออกอากาศครอบคลุมทวีปเอเชียทั้งหมด ตลอดจนครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งโลก มีทั้งภาษาอังกฤษ จีน อะเซริ เบงกาลิ พม่า ฮันติ เปอร์เซียน ปาทาน รัสเซีย ทมิฬ และอุซเบค ฯลฯ ยกเว้นภาษาไทย

ก่อนหน้านี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ โดยให้อนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai) โดยกระทำผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการ

โดยการขออนุมัติการขยายสถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของ VOA มีผลขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หลังความตกลงได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่สถานีวิทยุกระจายเสียงยังคงดำเนินการจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกยกเลิกความตกลงฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน โดยสถานีวิทยุ VOA ครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนใต้ของจีน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์