ครม.ผ่านเกณฑ์สอบใบขับขี่ใหม่ อบรม 15 ชม. โดย ร.ร.สอนขับรถ เพดานไม่เกิน 6,000 บาท

ครม. อนุมัติการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ระบุ ผู้ขอใบอนุญาตเรียนอบรมขั้นตอนต่าง ๆ ครบ 15 ชั่วโมง ผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชน เพดานค่าเรียนสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท  

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา รายงานข่าวระบุว่า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติแนวทางยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะให้การออกใบอนุญาตขับขี่ในอนาคตมีลักษณะออกยากแต่ยึดง่าย เพื่อเป็นเกณฑ์เป้าหมายให้ผู้ขับรถที่ได้รับอนุญาตมีคุณภาพสูงขึ้น โดยหลังจาก ครม.ผ่านความเห็นชอบก็จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวงต่อไป  ซึ่งการดำเนินการยืนยันว่าอยู่บนพื้นฐานที่ต้องการยกมาตรฐานผู้ใช้รถใช้ถนน

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า แนวทางการออกใบอนุญาตในอนาคตจะมีวิธีปฏิบัติ คือ ผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการพร้อมแล้วทั่วประเทศ 90 แห่ง ผู้ขอใบอนุญาตเรียนอบรมขั้นตอนต่าง ๆ ครบ 15 ชั่วโมง โรงเรียนสอนขับรถจะส่งรายชื่อผู้ขอสอบมาที่กรมการขนส่งทางบก โดยจะส่งข้อมูลทางออนไลน์  หลังจากนั้นผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาตจะต้องมาแสดงตัวที่กรมฯ หรือขนส่งจังหวัดที่จะออกใบอนุญาตขั้นตอนสุดท้ายให้  โดยจะครอบคลุมถึงผู้ที่มีใบขับขี่แล้วหากจะมีการต่อใบอนุญาตต้องไปผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชน 1 ชั่วโมง ก่อนออกใบอนุญาตต่อใบขับขี่เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้จะต่างจากเดิมที่ผู้สอบใบขับขี่ต้องอบรมที่กรมฯ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และผู้ต่อใบอนุญาตไม่ต้องอบรม
 
ส่วนการเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถจะมีการกำหนดเพดานค่าเรียนสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท  ส่วนผู้อบรมจะเสียค่าอบรมที่กำหนดอัตราในอนาคต แต่เชื่อว่าจะเป็นราคาที่ไม่สูงและประชาชนรับได้  ส่วนพื้นที่จังหวัดที่ขณะนี้ยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถก็จะให้ขนส่งจังหวัดเป็นหน่วยงานสอนและอบรมให้แก่ผู้ต้องการออกใบขับขี่
 
รายงานข่าวระบุด้วยว่า การปรับหลักเกณฑ์ออกใบอนุญาตดังกล่าว  กรมการขนส่งทางบกศึกษาแนวทางระยะหนึ่ง  โดยที่ผ่านมานอกจากเป้าหมายต้องการยกระดับคุณภาพสอบใบอนุญาตแล้วปริมาณผู้ต้องการสอบใบขับขี่ที่สูงขึ้นทุกวัน  ขณะที่หสน่วยงานราชการทั้งส่นกลางและต่างจังหวัดมีเจ้าหน้าที่รองรับไม่มาก  ส่งผลให้ผู้ประสงค์สอบใบขับขี่ในปัจจุบันต้องเข้าคิว เพื่อรอการสอบ  ซึ่งบางรายต้องใช้เวลารอมากกว่า 3 เดือน แนวทางการนำโรงเรียนสอนขับรถควบคุมนั้นก็ช่วยให้การสอบใบขับขี่รวดเร็วมากขึ้น

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีดังนี้

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการขออนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548

2. กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องใช้หลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจากโรงเรียนการขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถเป็นหลักฐานประกอบคำขอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

3. กำหนดนิยามคำว่า “โรงเรียนการขนส่ง” และ “โรงเรียนสอนขับรถ”

4. กำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตทำงาน พร้อมด้วยภาพถ่าย ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานการรับรอง ซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจากโรงเรียนการขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถ

5. กำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาต ขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือแรงงานต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

6. กำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน และใบอนุญาตขับรถรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตราย และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม รวมทั้งหลักฐานแสดงว่าไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดที่กำหนด

7. กำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งยังไม่สิ้นสุดอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี รูปถ่าย และในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือแรงงานต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

8. กำหนดให้ผู้ที่จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถบดถนน  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามที่กำหนด ให้ยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 30 วัน ตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถเดิม บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือแรงงานต่างด้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ และให้ยื่นใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตทำงาน พร้อมด้วยภาพถ่าย

9. กำหนดให้ผู้ที่จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 30 วัน ตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถเดิม บัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ และเอกสารหลักฐานแสดงว่าไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกตามที่กำหนด

10. กำหนดให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของแพทยสภาอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบรับรองแพทย์สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

11. กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งอย่างน้อยต้องทำการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาและสายตา การอบรมและทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับการเดินรถ จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมก่อนขับรถ และการทดสอบขับรถ

ที่มา : เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล และสำนักข่าวไทย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท