โปรดเกล้าฯ ให้ออกจากราชการ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ นายทหารถวายความปลอดภัย

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ปลด พ.อ.ธนวัฒน์-พ.ท.ภูวดล นายทหาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้ออกจากราชการ ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุทําความผิดไม่ได้มาตรฐานหน่วยทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

14 เม.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดนายทหารสัญญาบัตร สังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2560 เนื่องจากกระทําความผิด กล่าวคือ ไม่ได้มาตรฐานหน่วยทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไม่กํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ประมาท เลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายกับทางราชการอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตามข้อ 4 (2) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. พ.อ.ธนวัฒน์ พัฒนทอง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชการชายแดน 2. พ.ท.ภูวดล ใจหวัง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกฎไทย ุ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

นอกจากนี้วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถอดยศทหาร ด้วย โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอด พ.ท.พงษ์ศักดิ์ จิตชาญวิชัย ข้าราชการพลเรือน ในพระองค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทําผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ รักษา ประโยชน์ของทางราชการและประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง กล่าวคือ มีพฤติกรรมเฉื่อยชา ย่อหย่อน บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น ความผิดวินัย จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในยศทหารต่อไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์