มี.ค. 2560 ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง 25,901 คน 'ภาคผลิต-สื่อ' เลิกจ้างสูงสุด

เดือน มี.ค. 2560 พบผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 145,151 คน ถูกเลิกจ้าง 25,901 คน กิจการเลิกจ้าง 5 อันดับแรก 1) การประเภทการผลิตและจำหน่าย 2) สื่อสาร โทรคมนาคม 3) โรงแรม/สถานบันเทิง/งานบริการ 4) กิจการประเภทอื่น ๆ/รักษาความปลอดภัย และ 5) ก่อสร้าง/ขนส่ง
 
25 เม.ย. 2560 สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน เปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560 ระบุว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,542,660 คน มีอัตราการขยายตัว 1.71% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,365,424 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 177,236 คน สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 145,151 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 8.93% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 12.04% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 129,558 คนอัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.38 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 25,901 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ร้อยละ 0.26
 
สถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,542,660 คน มีอัตราการขยายตัว 1.71% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2559) ซึ่งมีจำนวน 10,365,424 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนมีนาคม 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่าในเดือนมีนาคม 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 1.71% ขยายตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 1.56% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ
 
 
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 มีผู้ว่างงานจำนวน 145,151 คน มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 8.93% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนมีนาคม 2559) มีจานวน 133,247 คน ซึ่งตัวเลขลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 5.26% แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2560) พบว่า มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 12.04% (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 1.38% โดยอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ที่ 1.3 (มีนาคม 2560)
 
 
ด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง พบว่าอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจานวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33เดือนมีนาคม 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 25,901 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ร้อยละ 0.26 และชะลอตัวจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.28
 
นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน ระบุว่า กสร.ได้ติดตามสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาตร์กระทรวงแรงงานในการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน และจากข้อมูลการเลิกจ้างที่ลูกจ้างได้มายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานในเดือนมีนาคม 2560 มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 221 คน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 1,536 คน ทั้งนี้ กสร.ได้ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นเงิน 1,695,437 บาท นอกจากนี้อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างในช่วงเดือนมีนาคม 2560 มีจำนวน 42 แห่ง โดยแบ่งเป็นกิจการที่มีการเลิกจ้าง 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) กิจการประเภทการผลิตและจำหน่าย 2) กิจการสื่อสาร โทรคมนาคม 3) กิจการโรงแรม/สถานบันเทิง/งานบริการ 4) กิจการประเภทอื่นๆ (เช่น จัดทำเอกสาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ)/รักษาความปลอดภัยและ 5) กิจการก่อสร้าง/ขนส่ง ซึ่งกสร.ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำนายจ้าง ลูกจ้างให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์