กวีประชาไท: ปฏิญญาอะมีบ้า


เราคือสัตว์เซลเดียวสูงส่ง

มั่นคงเทิดทูนในปฏัก

เราเลื้อยเราคลานมานานนัก

เราไม่รู้จักวิธีเดินอย่างคน .