อุดหนุนเงินให้ อสม. 26 จังหวัด 2.9 แสนคน หัวละ 1,800 บาท

เร่งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 เพิ่มเติมให้แก่ อสม. ใน 26 จังหวัด รวม 294,463 คน งบประมาณรวม 530,033,400 บาท เฉลี่ยแล้วได้คนละ 1,800 บาท
 
 
15 พ.ค. 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท.0810.5/ว925 (ด่วนที่สุด) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2560) เพิ่มเติม ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา
 
โดยในหนังสือระบุว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2560) เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน 50 จังหวัดและให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 3 เร่งรัดการเบิกจ่าย และส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น บัดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณครบแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียด ประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 2560) เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 26 จังหวัดที่ส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2554 และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ให้จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในงวดต่อไปด้วย 
 
ทั้งนี้พบว่างบประมาณที่จัดสรรงวดที่ 3 เพิ่มเติมนี้ให้แก่ อสม. ใน 26 จังหวัด โดยมีจำนวน อสม. ที่มีสิทธิ์ในพื้นที่รวม 294,463 คน งบประมาณรวม 530,033,400 บาท (เฉลี่ยแล้วได้คนละ 1,800 บาท)
 
อนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ต.ค. 2559 สำนักงบประมาณได้ระบุว่า แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2560 เงินอุดหนุน 2.37 แสนล้านบาทนั้น ตั้งเป้าให้ อปท.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ (Area) ทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งในด้านสังคมนั้น ตั้งงบประมาณไว้ 8.70 หมื่นล้านบาท ในการวางแนวทางจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ, สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกนี้ด้วย
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์