งดพูดการเมืองวันที่ 4 ประยุทธ์ ยันไม่เคยขวางเลือกตั้ง คำถาม 4 ข้อ แค่สร้างการเรียนรู้

หลังประกาศงดพูดการเมือง มา 4 วัน ประยุทธ์ ระบุคำถาม 4 ข้อ เพียงต้องการสร้างการเรียนรู้ไม่ใช่เน้นให้การเลือกตั้ง เพราะตามโรดแมปก็ต้องจัดการเลือกตั้งอยู่แล้ว ยันไม่เคยขัดขวางการเลือกตั้ง หรือก้าวก่ายการทำงานใคร

ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล

2 มิ.ย.2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (2 มิ.ย.60) เมื่อเวลา  09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยมี ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร ชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งถึง คำถามทั้ง 4 ข้อที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่า การตั้งคำถามเพียงต้องการสร้างการเรียนรู้ไม่ใช่เน้นให้การเลือกตั้ง เพราะตามโรดแมปก็ต้องจัดการเลือกตั้งอยู่แล้ว เนื่องจากทุกคนเป็นผู้เลือกรัฐบาล และที่ได้พูดออกไปนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวกับตนเองทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวไม่เคยขัดขวางการเลือกตั้ง และไม่เคยก้าวก่ายการทำงานหรือกติกาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แต่เพียงเข้าแก้ปัญหาอดีตไปสู่อนาคต

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้คนไทยต้องสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง ถ้าไม่สร้างจะถูกชักจูง จนทำอะไรไม่ได้เลย รัฐบาลก็ทำอะไรใหม่ๆไม่ได้ เพราะไม่เหมือนของเดิม ถ้าทำเหมือนของเดิม ก็ไม่เข้มแข็ง ไม่ยั่งยืน มันก็มีทุจริต

"ผมไม่ปฏิเสธว่าอาจจะยังมีคนชั่วอยู่ ไอ้คนทุจริตคือคนชั่ว ต้องไม่มีอีก วันนี้ผมประกาศไปทุกที่ แต่ก็ยังมีเล็ดรอดอยู่ ซึ่งมีอยู่ 2 อย่างคือเรียกร้องเอง และสมยอมให้กับเขา มันต้องแก้ทั้งสองอัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวใครทั้งสิ้น เพราะผมไม่เคยให้ใครไปเรียกใคร มีแต่ว่าช่วยเขา ให้เขา แต่อย่างว่าความจำเป็นคนไม่เท่ากัน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560  จำนวน 25 ราย พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวนาไทยทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทยที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทยที่มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทย  ซึ่งข้าวไทยยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ด้วยเอกลักษณ์และความชำนาญจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบัน  ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ใช้ภูมิปัญญาและคุณสมบัติของข้าวไทยที่มีอยู่หลายชนิด ทำอย่างไรให้ข้าวเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก และจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นผู้นำในด้านการผลิต และการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมาอย่างยาวนาน

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนาและองค์กรชาวนา ให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตข้าวมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  เกี่ยวกับการเกษตร และใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้นำข้าวในตลาดโลก  โดยในปี 2560  รัฐบาลมีนโยบายจัดทำโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร วางแผนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก ได้ดำเนินนโยบายจัดทำโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร วางแผนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก โดยเน้นการเพิ่มคุณภาพ  ลดต้นทุนการผลิต  พร้อมกล่าวว่า  ในปีงบประมาณ 2560  รัฐบาลได้เร่งดำเนินการ 3 โครงการ ประกอบด้วย  1)  โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 2) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ 3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้  อีกทั้ง ดูแลเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ทั้งนี้  เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวและใช้แนวทางของประชารัฐ   สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างชาวนารุ่นใหม่  โดยสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรมและพัฒนาต่อยอดการเกษตรแบบครบวงจร  เพื่อทดแทนชาวนาปัจจุบันที่มีอายุมาก และผลิตข้าวของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5  ปี (2560-2564) นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้แบ่งเป็น 8 ด้าน  ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา 2) ยุทธศาสตร์การควบคุมพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม  3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 4) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้าข้าว   5) ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ  ด้านระบบการจัดการการส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์   6)  ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว 7) ยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมการบริโภคข้าว   8) ยุทธศาสตร์วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมข้าว   โดยแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรดังกล่าวมีตั้งแต่การผลิต การประมาณการการผลิต การเก็บเกี่ยว การตลาด โดยเน้นเรื่องการผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย   ในการปลูกข้าว  ซึ่งเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและการค้าข้าว เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกัน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยจะคงความเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพเยี่ยม และเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนสงบเสงี่ยมเจียมตัวมาหลายสัปดาห์แล้ว และจะเลิกพูดไปอีก 2-3 สัปดาห์ สื่ออย่าคิดถึงก็แล้วกัน

 

ที่มา : เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น และเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์