โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็น รองสมุหราชองครักษ์

9 มิ.ย. 2560  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) เป็น รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์(อัตราเงินเดือน น.9)  รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่  6 มิ.ย.2560