[คลิป] ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับเชียงรุ่ง: การปริวรรต ตีความ และเปรียบเทียบฯ

เสวนาหัวข้อ "ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับเชียงรุ่ง : การปริวรรต ตีความ และเปรียบเทียบ เครือข่ายพุทธศาสนาในเขตวัฒนธรรมล้านนา" โดย รศ.สมหมาย เปรมจิตต์ อาจารย์ศรีเลา เกษพรหม และ ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่