เริ่มขอรับเงินสมทบที่จ่ายเกินประกันสังคม 29 มิ.ย.นี้

29 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(28 มิ.ย.60) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. 2560 ลงนามโดย สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

โดยมีเนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่นายจ้าง และผู้ประกันตนนําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตนยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 47 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืนพ.ศ. 2549 
(2) ระเบียบสํานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นําส่งเงินสมทบให้แก่สํานักงานประกันสังคมเกินจํานวน ที่ต้องชําระยื่นคําร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสํานักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ 

ข้อ 5 คํารองขอรับเงินคืนตามข้อ 4 อย่างน้อยต้องมีรายการสําคัญและหลักฐานประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
5.1 กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคําร้อง 
(1) ชื่อ ที่อยู่และเลขที่บัญชีทะเบียนนายจ้าง 
(2) เหตุผลในการขอรับเงินคืน และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 
(3) กรณีมีกิจการหลายสาขา ให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน 
(4) ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง 
(5) วันที่ยื่นคําร้อง 
5.2กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคําร้อง 
(1) ชื่อ ที่อยู่และเลขประจําตัวประชาชน (กรณีคนต่างด้าว ให้ใช้เลขบัตรประกันสังคม) 
(2) ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้อง 
(3) วันที่ยื่นคําร้อง 

ข้อ 6 การคืนเงินสมทบให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน สํานักงานประกันสังคมจะคืนเงินโดยวิธีผ่านธนาคารที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด

ข้อ 7 ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนมีการนําส่งเงินสมทบเกินจํานวนที่ต้องชําระ ให้สํานักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งนายจ้างหรือผู้ประกันตนเพื่อยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามข้อ 6 ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจะคืนเงินสมทบให้ตามข้อ 7

ข้อ 8 ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืนให้แก่ 
นายจ้างหรือผู้ประกันตน 
(1) เลขาธิการ หรือผู้ว่าราชการ หรือผู้ที่เลขาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
(2) ผู้อํานวยการสํานักเงินสมทบ ผู้อํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 
ประกันสังคมจังหวัด หรือหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมสาขา แล้วแต่กรณี สําหรับการอนุมัติสั่งจ่ายเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ข้อ 9 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์