Skip to main content
sharethis

ครม.อนุมัติ ร่าง พรฎ.เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วน ในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดย สาระสำคัญของร่าง พรฎ. ดังกล่าวระบุว่า กำหนดให้เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสลักพระ บางส่วน ในท้องที่ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ออกจากการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามที่กำหนดไว้โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 64 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 และกำหนดให้บริเวณที่ดินป่าสลักพระ ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน ตำบลหนองเป็ด ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลหนองรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย และตำบลช่องสะเดา ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้แก่ราษฎรใช้เพียงพอตลอดปี อันจะเป็นประโยชน์และเป็นการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ำ ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ซึ่งได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติแล้ว

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งกำหนดเขตท้องที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ โดยมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net