กสทช. เตรียมจ่ายเงินเยียวยา 'อสมท.-ทีโอที' หลังยึดความถี่คืน

กสทช.เตรียมกำหนดมาตรการเรียกคืนคลื่นความถี่จาก 'อสมท.-ทีโอที' เดือน ก.ย. นี้ พร้อมจ้าง 3 บริษัทที่ปรึกษาประเมินมูลค่าคลื่น

16 ก.ค. 2560 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงการตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ คาดว่า ร่างประกาศหลักเกณฑ์จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้  ซึ่งการเรียกคืนจะดำเนินการตามลำดับความเหมาะสม สำหรับคลื่นความถี่ที่อยู่ในความสนใจ คือ คลื่น 2600 เมกกะเฮิร์ตช (บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน), คลื่น 2300 เมกกะเฮิร์ตช  (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), คลื่น 700 เมกกะเฮิร์ตช (ปัจจุบันใช้บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพทีวีดิจิตอล) และคลื่น 1500 เมกกะเฮิร์ตช (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายฐากร กล่าวอีกว่า สำหรับเกณฑ์ในการเรียกคืนคลื่นความถี่จะพิจารณาจะความเหมาะสมโดยดูจากคลื่นที่ไม่ได้ใช้งาน หรือนำมาใช้แต่ไม่คุ้มค่า โดยหลังจากประกาศหลักเกณฑ์แล้ว จะมีการประกาศตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ประกอบด้วยตัวแทน จาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ,ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,สำนักงานอัยการสูงสุด , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม สำหรับการกำหนดมูลค่าคลื่นความถี่ กสทช.จะให้บริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัทมาประเมินมูลค่าคลื่นให้เหมาะสม

การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวดำเนินการตามมาตรา 27 (12/1) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ได้ โดย กสทช. ต้องทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายตอบแทนให้กับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้คณะทำงานต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นกสทช.จะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป