Skip to main content
sharethis

“ชุมชนนักวิชาการนานาชาติ” ในการประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 และนักวิชาการด้านไทยศึกษา 176 รายชื่อ ออกแถลงการณ์ “ขอคืนพื้นที่ความรู้และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในสังคมไทย” เรียกร้องคืนเสรีภาพทางวิชาการ คืนอิสรภาพแก่นักโทษทางความคิด คืนอำนาจอธิปไตยแก่ประชาชน ปฏิรูปสถาบันสำคัญโดยเฉพาะศาลและกองทัพ

17 ก.ค. 2560 - ในการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ จ.เชียงใหม่ มีการอ่านแถลงการณ์ของ “ชุมชนนักวิชาการนานาชาติ” ในการประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 และนักวิชาการด้านไทยศึกษา “ขอคืนพื้นที่ความรู้และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในสังคมไทย” โดยมีรายชื่อนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 176 รายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ด้วย ทั้งนี้มีการอ่านแถลงการณ์ภาษาอังกฤษโดยไทเรล ฮาร์เบอคอร์น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และอ่านแถลงการณ์ภาษาไทยโดยประจักษ์ ก้องกีรติ นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในแถลงการณ์มีรายละเอียดและข้อเรียกร้องดังนี้

000

คลิปช่วงอ่านแถลงการณ์ "ขอคืนพื้นที่ความรู้และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในสังคมไทย"

แถลงการณ์ “ชุมชนนักวิชาการนานาชาติ” การประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 และนักวิชาการด้านไทยศึกษา เรื่อง “ขอคืนพื้นที่ความรู้และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในสังคมไทย”

นับตั้งแต่การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา สิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความรู้ของประชาชนไทยถูกปิดกั้นและบิดเบือนอย่างมาก ขณะที่ประชาชนผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐจำนวนมากถูกข่มขู่ คุกคาม และจับกุมคุมขังอย่างผิดหลักการและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม แม้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ไม่อาจนับว่าเป็นเรื่องเฉพาะของคนภายในประเทศได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกซึ่งต่างยอมรับในหลักการพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแสดงความเห็น การเรียนรู้ รวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติ กำเนิด หรือสถานะอื่นใด

“ชุมชนนักวิชาการนานาชาติ” ในการประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 และนักวิชาการด้านไทยศึกษา (ตามรายชื่อแนบท้าย) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันบนพื้นฐานของการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ของบุคคล จึงเห็นว่าการปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวล เพราะจะส่งผลให้เกิดการถดถอยทางปัญญา เนื่องจากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงความจริงและแสวงหาความรู้ที่ก้าวหน้าไปกว่าเดิมได้ ยิ่งกว่านี้ การที่รัฐใช้อำนาจโดยมิชอบละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่มีความเห็นต่างยังสร้างความเสื่อมถอยด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก พวกเราจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. รัฐต้องเคารพเสรีภาพทางวิชาการ ด้วยการคืนพื้นที่ความรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่ถูกปิดกั้น ครอบงำ หรือบิดเบือน เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเมืองไทย เป็นต้น ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นวัตถุดิบสำคัญของการสร้างความรู้ใหม่ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาสังคมและการเมืองไทยรวมถึงประชาคมโลก

2. รัฐต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน ด้วยการคืนอิสรภาพให้แก่นักโทษทางความคิดที่ถูกจับกุมคุมขังเพียงเพราะพวกเขามีความคิดเห็นแตกต่างไปจากรัฐ เช่น ผู้ต้องขังในคดีมาตรา 112 และผู้ต้องโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ.2553 เป็นต้น

3. รัฐต้องคืนอำนาจอธิปไตยให้แก่ประชาชนตามหลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยเร่งด่วน เช่น การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม  

4. รัฐต้องปฏิรูปสถาบันสำคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะศาลและกองทัพ ที่มักใช้อำนาจอย่างเป็นอิสระโดยไม่ยึดโยงกับประชาชน และมีส่วนให้สังคมและการเมืองไทยตกอยู่ในสภาวะคับขันดังในปัจจุบัน  

“ชุมชนนักวิชาการนานาชาติ” ในการประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 และนักวิชาการด้านไทยศึกษา เห็นว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง 4 ประการนี้เป็นอย่างน้อยเท่านั้นจึงจะสามารถนำพาสังคมไทยไปสู่ความปรองดอง สมานฉันท์ และสันติ และเกิดการปฏิรูปสังคมไทยที่แท้จริงด้วยสติปัญญาและพลังความรู้ มิใช่การใช้อำนาจดิบหยาบปิดกั้นครอบงำพื้นที่ความรู้ดังเช่นทุกวันนี้

ด้วยความเชื่อมั่นในการเรียนรู้อย่างอิสระ

“ชุมชนนักวิชาการนานาชาติ” ในการประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 และนักวิชาการด้านไทยศึกษา
17 กรกฎาคม 2560
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่

รายนามผู้ลงชื่อแนบท้ายจดหมาย/Signatories
1) Aim Sinpeng
2) Alexander Horstman
3) Andrew Alan Johnson ( Assistant Professor, Department of Anthropology, Princeton University)
4) Chris Baker
5) Coeli Barry
6) Diptendu Sarkar
7) Edoardo Siani
8) Erik Kuhonta
9) Hara Shintaro
10) Irene Stengs (Meertens Instituut Royal Netherlands Academy of Art and Sciences Amsterdam The Netherlands)
11) Jonathan Rigg NUS
12) Karin H. Zackari 
13) Katherine Bowie
14) Mark Heng (ISEAS, YUSOF ISHAK Institute, Singapore)
15) Mary Mostafanezhad (University of Hawaii)
16) Matthew Phillips
17) Megan Youdelis (York University)
18) Niabdulghafar Tohming
19) Noah Viernes 
20) Paul Chambers
21) Peter Jackson 
22) Peter Vandergeest
23) Philip Hirsch
24) Rachel Harrison
25) Rosenun Chesof (University of Malaya)
26) Sarah Bishop (ANU College of Law, Australian National University)
27) Shalmali Guttal  (Focus on the Global South)
28) Taylor Easum
29) Tyrell Haberkorn
30) Vanessa Lamb
31)  Walden Bello   ZState University of New York, Binghamton, USA)
32) กนกรัตน์ สถิตนิรามัย
33) กนกวรรณ มะโนรมย์
34) กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
35) กฤติธี ศรีเกตุ
36) กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไฟ
37) กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
38) กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
39) กิตติ วิสารกาญจน
40) กิตติกาญจน์ หาญกุล
41) กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
42) เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
43) เกรียงไกร เกิดศิริ
44) เกษม เพ็ญภินันท์
45) เกษียร เตชะพีระ 
46) เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 
47) คารินา โชติรวี
48) เคท ครั้งพิบูลย์
49) งามศุกร์ รัตนเสถียร
50) จณิษฐ์ ฟื่องฟู
51) จักรกริช สังขมณี
52) จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
53) ชลัท ศานติวรางคณา
54) ชลิตา บัณฑุวงศ์
55) ชัยพงษ์ สำเนียง
56) ชัยพร สิงห์ดี
57) ชัยศิริ จิวะรังสรรค์
58) ชาญณรงค์ บุญหนุน
59) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
60) ชำนาญ จันทร์เรือง
61) เชษฐา พวงหัตถ์
62) ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
63) ไชยันต์ รัชชกูล
64) ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
65) ณรุจน์ วศินปิยมงคล 
66) ณีรนุช แมลงภู่
67) เดชรัต สุขกำเนิด
68) ตะวัน วรรณรัตน์
69) ถนอม ชาภักดี 
70) ทับทิม ทับทิม
71) เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
72) ธนศักดิ์ สายจำปา
73) ธนาวิ โชติประดิษฐ 
74) ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
75) ธเนศวร์ เจริญเมือง
76) ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
77) ธีราภา ไพโรหกุล
78) นภาพร อติวานิชยพงศ์
79) นฤมล ทับจุมพล
80) นาตยา อยู่คง
81) นิติ ภวัครพันธุ์
82) นิธิ เอียวศรีวงศ์
83) บดินทร์ สายแสง
84) บัณฑิต ไกรวิจิตร
85) บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ
86) บารมี ชัยรัตน์
87) บุญเลิศ วิเศษปรีชา
88) บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
89) เบญจมาศ บุญฤทธิ์
90) เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
91) ประจักษ์ ก้องกีรติ
92) ประภาส ปิ่นตบแต่ง
93) ประสิทธิ์ ลีปรีชา
94) ปรีดี หงษ์สต้น
95) ปวลักขิ์ สุรัสวดี
96) ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
97) ปิยะ เกิดลาภ
98) ผาสุก พงษ์ไพจิตร
99) พรพรรณ วรรณา
100) พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์
101) พวงทอง ภวัครพันธุ์
102) พศุตม์ ลาศุขะ
103) พสิษฐ์ วงษ์งามดี
104) พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
105) พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
106) พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
107) พิพัฒน์ สุยะ
108) พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
109) พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล
110) ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
111) ภัควดี วีระภาสพงษ์
112) ภัทรภร ภู่ทอง
113) ภาสกร อินทุมาร
114) ภูวิน บุณยะเวชชีวิน
115) มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง
116) ยิ่งศิวัช ยมลยง
117) ยุกติ มุกดาวิจิตร 
118) รจเรข วัฒนพาณิชย์ 
119) รังสิมา กุลพัฒน์
120) รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
121) ราม ประสานศักดิ์
122) รุ่งธิวา ขลิบเงิน
123) ลลิตา หาญวงษ์
124) วรรณภา ลีระศิริ
125) วสันต์ ปัญญาแก้ว
126) วัฒนา สุกัณศีล
127) วันรัก สุวรรณวัฒนา
128) วิเชียร อันประเสริฐ
129) วิริยะ สว่างโชติ
130) วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
131) วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
132) เวียงรัฐ เนติโพธิ์
133) ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
134) ศรัญญู เทพสงเคราะห์
135) ศรีสมภพ จิตติภิรมย์ศรี
136) ศักรินทร์ ณ น่าน
137) ศิริจิต สุนันต๊ะ
138) ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
139) สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์
140) สมชาย ปรีชาศิลปกุล
141) สมฤทธิ์ ลือชัย
142) สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
143) สร้อยมาศ รุ่งมณี
144) สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์
145) สามชาย ศรีสันต์
146) สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
147) สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ
148) สุรัช คมพจน์
149) สุริชัย หวันแก้ว
150) เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
151) โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
152) หทยา อนันต์สุชาติกุล 
153) อนุสรณ์ อุณโณ
154) อภิชาต สถิตนิรามัย
155) อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
156) อภิญญา เวชยชัย
157) อมต จันทรังษี
158) อรทัย อาจอ่ำ
159) อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
160) อรรถพล อนันตวรสกุล
161) อรศรี งามวิทยาพงศ์
162) อรอนงค์ ทิพย์พิมล
163) อรัญญา ศิริผล
164) อรุณี สัณฐิติวณิชย์
165) อัครพงษ์ ค่ำคูณ
166) อัจฉรา รักยุติธรรม
167) อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
168) อัญมณี บูรณกานนท์
169) อันธิฌา แสงชัย
170) อาจินต์ ทองอยู่คง
171) อานันท์ กาญจนพันธุ์
172) อิสระ ชูศรีสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
173) อุเชนทร์ เชียงเสน
174) เอกพลณัฐ ณัฐพัทธ์นันท์
175) เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
176) เอกรินทร์ ต่วนศิริ
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net