'ประกันสังคม' แจงขยายอายุสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ เป็น 60 ปี เพื่อโอกาสทำงานผู้สูงอายุ

'ประกันสังคม' ชี้แจงปมขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี นั้น เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขยายโอกาสทำงานสำหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ชี้ปี 68 ไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

 

17 ก.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวประชาไทรายงานว่า บรรณาธิการประชาไท ได้รับหนังสือจาก อำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา เรื่อง ชี้แจงข่าวขยายเงินชราภาพ 55 ปี เป็น 60 ปี โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่อ้างถึง เว็บไซต์ประชาไท เสนอข่าว คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี นั้น

สำนักงานประกันสังคม ขอนำเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ 1. การขยายอายุมีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี อย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการขยายโอกาสทำงานสำหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุพึ่งตนเองได้ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และคาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายการใช้เกณฑ์อายุใหม่ผู้ประกันตนที่มีอายุไม่ถึง 60 ปี จะมีสิทธิได้รับชดเชยจำนวนหนึ่ง

2. สำนักงานประกันสังคมได้มีการวิเคราะห์รูปแบบระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเพื่อเตรียมการวางแผนการบริหารกำลังแรงงานในอนาคต เช่น การขยายอายุมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ การขยายฐานค่าจ้างและการปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญ เป็นต้น จะใช้เป็นคำถามในการสัมมนาประชาพิจารณ์ 4 ภาคเป็นอย่างน้อย (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560) โดยเชิญผู้ประกันตน ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยชี้แจงให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาว่าจะขยายอายุอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือไม่ หากมีมติแล้วจึงจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมยืนยันแนวทางการขยายอายุเกษียณแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ขึ้นกับผลการประชาพิจารณ์ และให้ผู้ประกันตนยังคงมีสิทธิเลือกรับบำนาญชราภาพตามความประสงค์ต่อไป