ตำรวจห้ามเครือข่ายประชาชนฯ ชุมนุมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ แจ้งเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ห้ามชุมนุมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุขัด พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ให้ตัวแทนยื่นหนังสือแทน แต่ผู้จัดยังยืนยันจัดการชุมนุม
 
23 ก.ค. 2560 หลังจากที่เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แจ้งข่าวว่าตามที่ปรากฎความขัดแย้งกรณีการทำรายงานอีไอเอ หลายพื้นที่ เช่น กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กรณีท่าเรือน้ำลึกปากบารา เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการจัดทำอีไอเอ ไม่ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง จนก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายกรณี
 
เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกำหนดจะไปเจรจากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการแก้ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในหลายพื้นที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ มีการจัดเวทีวิเคราะห์และรับฟังความเห็นของประชาชน ในภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรวบรวมข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ สำหรับการแก้กฎหมายอีไอเอ โดยได้จัดทำเอกสารดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงทรัพย์ฯ ในวาระนี้ด้วย
 
และวันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 9.30 น. จะมีการแถลงการณ์และแสดงสัญลักษณ์ กรณีการแก้ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ของประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดทำรายงานอีไอเอ หลังจากนั้นจะมีการเจรจากับกระทรวงทรัพย์ฯ หากกระทรวงไม่เจรจาจะปักหลักที่หน้ากระทรวงต่อไป หากมีการเจรจาเครือข่ายจะแถลงการณ์ อีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จการเจรจาเวลาประมาณ 12.30 น.
 
จากนั้นสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ได้ทำหนังสือถึงตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบุว่าตามหนังสือที่อ้างถึง ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .. ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ความละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น
 
ผู้รับแจ้งจึงได้สรุปสาระสาคัญตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ดังนี้
 
ด้วยได้รับแจ้งจากตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ในวันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 08.00-16.00 น. เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะจัดการชุมนุมสาธารณะภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านนอกอาคาร) และบริเวณฟุตบาทหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ โดยจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 100 คน และมีการใช้เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ จำนวน 1 ตัว ลำโพงขนาด 25 วัตต์ จำนวน 3 ตัว พร้อมป้ายผ้ารณรงค์, ป้ายไวนิลรณรงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .. ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น
 
ทั้งนี้ ผู้รับแจ้งพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 8 บัญญัติว่า “การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ดังต่อไปนี้ (1) สถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น การชุมนุมสาธารณะบริเวณภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริเวณฟุตบาทหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ทำการหน่วยงานของรัฐ แม้จะอยู่ภายนอกอาคาร แต่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากและมีการใช้เครื่องขยายเสียงพร้อมป้ายผ้ารณรงค์, ป้ายไวนิลรณรงค์ ที่ใช้ประกอบในการชุมนุม อาจเป็นการกีดขวางทางเข้าออก มีการล่วงล้ำไปบนพื้นผิวการจราจร หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้สถานที่ดังกล่าว อีกทั้งเครื่องขยายเสียงจะส่งเสียงดังรบกวนการปฏิบัติงานสถานที่ทางานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง เช่น กรมสรรพากร กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้การชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมาย และผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะถือเป็นผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมมีหน้าที่ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
 
เนื่องจากการชุมนุมสาธารณะดังกล่าว อาจเป็นการกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการ ปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้สถานที่ดังกล่าว และอาจมีลักษณะเป็นการกีดขวางการจราจร ส่งเสียงดังรบกวนการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาจขัดต่อมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เห็นควรให้ ท่านจัดตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือ เรื่อง ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .. ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นสถานที่ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือหากท่านยืนยันจะมายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในการดำเนินการดังกล่าว ให้กลุ่มผู้ร่วมชุมนุม นำรถไปจอดที่ลานจอดรถสถาบันการประชาสัมพันธ์ แล้วเดินเข้าไปรวมกันที่ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือ และให้งดใช้เครื่องขยายเสียง , งดป้ายผ้ารณรงค์หรือป้ายไวนิลรณรงค์ , ห้ามรวมกลุ่มชุมนุมหรือทากิจกรรมกีดขวางทางเข้าออก ห้ามมีการล่วงล้ำไปบนพื้นผิวการจราจรหรือกีดขวางทางเท้า เนื่องจากจะทาให้เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา และจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ หรือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว รวมถึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่อาจขัดต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 “ผู้ใดมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการชุมนุมที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย” ตามที่สิ่งมาด้วยแล้ว
 
อนึ่งการจัดการชุมนุมดังกล่าว จะเป็นการชุมนุมทางการเมือง หรือขัดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติหรือไม่ จะได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อพิจารณาแล้วแจ้งผลให้ทราบภายหลังต่อไป
 
ทั้งนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระบุว่าจะยังคงจัดการชุมนุมในวันที่ 24 ก.ค. 2560 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์