พบอัตราสหภาพแรงงานต่อสถานประกอบการลด สวนทางปัญหาแรงงานสัมพันธ์พุ่ง

พบอัตราสหภาพแรงงานต่อสถานประกอบกิจการลดลงเรื่อย ๆ จากอัตรา 407.79 ต่อ 100,000 แห่งในปี 2556 เหลือเพียง 396.34 ต่อ 100,000 แห่งในปี 2559 อัตราการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานก็ลดลงเหลือ 6.99% แต่อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์กลับพุ่งสูงขึ้น ที่มาภาพประกอบ: Clker-Free-Vector-Images (CC0)

จาก รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2559 ของกระทรวงแรงงาน (ข้อมูลปรับปรุง ณ เดือน ก.พ. 2560) พบข้อมูลที่น่าสนใจในด้านแรงงานสัมพันธ์ ในไตรมาส 4/2559 อัตราสหภาพแรงงานต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง ลดลงอยู่ที่ 396.34 ขณะที่อัตราการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานต่อลูกจ้างทั้งหมดลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 7.19 ในไตรมาส 3/2559 เป็นร้อยละ 6.99

ในด้านนายจ้าง อัตราสมาคมนายจ้างต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่งอยู่ที่ 87.34 ชะลอตัวจากไตรมาส 3/2559 อยู่ที่ 88.23 อย่างไรก็ตาม ยังเป็นอัตราส่วนที่แตกต่างกันมากระหว่างด้านนายจ้างกับลูกจ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบการจัดตั้งองค์กรนายจ้างและลูกจ้างกับจำนวนสถานประกอบกิจการเพื่อวิเคราะห์ภาวะการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีพบว่าจำนวนสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 1 แห่ง จำนวนสมาคมนายจ้างมีจำนวนเท่ากับไตรมาสที่แล้ว ขณะที่จำนวนสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วจาก 360,425 แห่ง เป็น 364,081 แห่งหรือเพิ่มขึ้น 3,656 แห่ง

ด้านการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์พบว่าอัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่งอยู่ที่ 22.80 ขยายตัวจากไตรมาส 3/2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.98 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 30.43 เมื่อจำแนกประเภทของปัญหาแรงงานสัมพันธ์พบว่าปัญหาแรงงานสัมพันธ์เกิดจากข้อพิพาทแรงงานมากกว่าข้อขัดแย้งแรงงาน กล่าวคืออัตราการเกิดข้อขัดแย้งต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่งอยู่ที่ 10.99 ขณะที่อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง อยู่ที่ 11.81 ทั้งนี้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการให้มีการยุติข้อเรียกร้องได้ด้วยระบบทวิภาคีในอัตราร้อยละ 54.17 ของจำนวนสถานประกอบการที่มีการแจ้งข้อเรียกร้องทั้งหมด

ส่วนในด้านสวัสดิการแรงงาน พบอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่องสวัสดิการแรงงาน อยู่ที่ร้อยละ 2.58 แสดงให้เห็นว่าแรงงานยังคงได้รับการจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นสิ่งที่ต้องมีการส่งเสริมให้กว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งพบว่ามีสถานประกอบกิจการเพียงร้อยละ 2.53 และลูกจ้างเพียงร้อยละ 6.65 ที่ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ดัชนีตัวเลขสหภาพแรงงานลด-ปัญหาแรงงานสัมพันธ์เพิ่ม

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวเลขอัตราสหภาพแรงงานต่อจำนวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง จากไตรมาส 4/2556 ถึง ไตรมาส 4/2559 พบว่าอัตราสหภาพแรงงานต่อจำนวนสถานประกอบกิจการลดลงจาก 407.79 ต่อ 100,000 แห่ง เหลือเพียง 396.34 ต่อ 100,000 แห่ง รวมถึงอัตราการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานต่อจำนวนลูกจ้างทั้งหมดก็ลดลงจากไตรมาส 4/2556 ถึง ไตรมาส 4/2559 จากร้อยละ 7.53 เหลือเพียงร้อยละ 6.99

ซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อจำนวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง พบว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2556 ถึงไตรมาส 4/2559 จาก 13.98 ต่อ 100,000 แห่ง พุ่งขึ้นสูงเป็น 22.80 ต่อ 100,000 แห่ง เช่นเดียวกับอัตราการเกิดข้อพิพาทต่อจำนวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง จากไตรมาส 4/2556 ถึงไตรมาส 4/2559 จาก 5.31 ต่อ 100,000 แห่ง พุ่งขึ้นสูงเป็น 11.81 ต่อ 100,000 แห่ง ในด้านอัตราการเกิดข้อขัดแย้งต่อจำนวนสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง พบว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2556 ถึงไตรมาส 4/2559 จาก 8.67 ต่อ 100,000 แห่ง พุ่งขึ้นสูงเป็น 10.99 ต่อ 100,000 แห่ง รวมทั้งอัตราการเกิดข้อเรียกร้องต่อสถานประกอบกิจการ 100,000 แห่ง พบว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2556 ถึงไตรมาส 4/2559 จาก 35.24 ต่อ 100,000 แห่ง พุ่งขึ้นสูงเป็น 72.51 ต่อ 100,000 แห่ง

แต่กระนั้นกลับพบว่าอัตราการยุติข้อเรียกร้องโดยระบบทวิภาคีกลับลดลงจากไตรมาส 4/2556 ถึงไตรมาส 4/2559 จากร้อยละ 69.84 เหลือเพียงร้อยละ 54.17

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์