อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 33 นาที ที่ผ่านมา

'นักวิชาการใต้' จี้ คสช. เลิกคำสั่งเปิดช่องตั้งคนนอกเป็นผู้บริการมหา’ลัย ทันที

เครือข่ายนักวิชาการเพือสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ชี้ปม 'ประยุทธ์' งัด ม.44 เปิดช่องตั้งอธิการบดีฯ-คณบดีมหา’ลัย ที่ไม่ใช่ขรก.พลเรือน-พนง.มหาลัย ทำให้มหา'ลัยตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจทางการเมือง จี้ คสช. ยกเลิกคำสั่งทันที

10 ส.ค. 2560 เครือข่ายนักวิชาการเพือสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง "หยุดแทรกแซง คืนเสรีภาพทางวิชาการและจิตวิญญาณมหาวิทยาลัย" โดยแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้อำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557) โดยอ้างว่า “การบริหารงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มักปรากฏปัญหาการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร ทำให้การบริหารงานของสถานศึกษาต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง และเกิดความล่าช้าในการบริหารงานที่สำคัญหลายกรณี ส่งผลให้การดำเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จลงได้”

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคใต้ มีความเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการอ้างปรากฏการณ์เพียงบางส่วนของมหาวิทยาลัย มาใช้แบบ “เหมารวม” เพื่อ ควบคุม กำกับและแทรกแซง อำนาจทางการบริหาร ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสูญเสียความเป็นอิสระ ขาดเสรีภาพทางวิชาการ และการเป็นสถาบันที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญในการสร้างปัญญาของสังคม รวมถึงการทำให้มหาวิทยาลัยตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจทางการเมือง อันจะทำให้เกิดการสูญเสียศักดิ์ สิทธิ์ และเป็น “พิษร้ายทำลายจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัย” ในอนาคต

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ จึงขอเรียกร้องให้ “ยกเลิก” คำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง “หยุดการแทรกแซงมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ” โดยทันที

"เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ตระหนักดีว่า มหาวิทยาลัยต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยจึงควรจะเร่งปฏิรูปตนเอง ด้วยพลังการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และการถ่วงดุลภายในทุกระดับ รวมถึงการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างพันธกรณีให้มหาวิทยาลัยยึดโยง และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา สังคม ชุมชน ท้องถิ่นอย่างแท้จริง" แถลงการณ์ ระบุตอนท้าย