โละทั้งแผง สนช.ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.ป.กสม. ให้เซ็ตซีโร่ กสม.ทั้งหมด

สนช. ลงมติ 199 เสียง ต่อ 0 ผ่านวาระ 3 พ.ร.ป.ว่าด้วยกสม. เห็นควรให้เซ็ตซีโร่ กสม. หลังกฎหมายบังคับใช้ ก่อนลงมติบรรยากาศในรัฐสภาเสียงแตกจะเซ็ตซีโร่หรือไม่ แต่หลังพักการประชุม 15 นาที ได้ข้อยุติโละทั้งแผง แต่ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งชุดใหม่ดำรงตำแหน่ง

17 ส.ค. 2560 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบวาระ 3 ประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเห็นด้วย 199 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าประชุม 204 คน พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการและจะส่งร่างพ.ร.ป.ฉบับนี้ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป

โดยในการพิจารณาเป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับรายมาตรา เมื่อถึงมาตรา 60 ว่าด้วยการดำรงอยู่ของกสม.ชุดปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.ฉบับใหม่ประกาศใช้ โดยคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขให้ประธานกสม.และกสม.ชุดปัจจุบันทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบ 3 ปี (ครึ่งวาระ) นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ซึ่งมาตรานี้มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและมีสมาชิกสงวนคำแปรญัตติ คือ

1.กรรมาธิการจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นำโดยจุรี วิจิตรวาทการ ที่เสนอให้กสม.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมด แต่ให้รักษาการจนกว่าจะมีกสม.ชุดใหม่ เนื่องจากการได้มาซึ่งกสม.ชุดปัจจุบันไม่ได้มีความหลากหลายทำให้ไม่สอดคล้องกับหลักการปารีสอันเป็นหลักการสากล

และ 2.สมาชิกสนช.นำโดย กล้านรงค์ จันทิก พร้อมด้วยภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการกสม.ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญที่ต้องการให้ กสม.ชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ เพราะกสม.ได้รับการสรรหาตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่45/2557

นางจุรี วิจิตรวาทการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ในฐานะคณะกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า กลุ่มของตนมีแนวคิดที่ 1 คือ เซตซีโร่ กสม.เนื่องจากเห็นว่า กสม.ต้องทำงานในองค์กรร่วมกับเวทีสากล เราจึงต้องปฏิบัติตามหลักการสากล คือ กฎปารีส แต่ขณะนี้การสรรหากสม.ของเรายังมีปัญหาที่ไม่ตรงไปเป็นกฎกติกา ซึ่งตนได้มีการคุยกับเจ้าหน้าที่สากลของหน่วยงานสิทธิมนุษยชน เขาก็มองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามหลักการปารีส ที่ต้องการให้คนที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเข้ามาดำรงตำแหน่ง เหตุผลที่ยกมาน่าจะสมเหตุสมผลเนื่องจากกฎหมายนี้เราพิจารณาโดยยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลัก

ด้านภิรมย์ ชี้แจงว่า ตนขอสงวนความเห็นโดยเห็นควรให้กสม.ดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระในปี 2564 เนื่องจากขณะนี้หลักการปารีสได้รับรองจากสถาบันทั่วโลก มีเนื้อหาตามขอบเขตหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ กสม.เรามีกระบวนการประเมินและพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการปารีส และ กสม.ก็ได้ปฏิบัติตามกฎโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม คือ กระบวนการได้มาที่ยังขาดหลักประกัน เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่รองรับ ซึ่งกสม.มีหน้าที่สามารถดำรงตำแหน่งอยู่เพื่อทบทวนแนวทางการทำงานที่ยังไม่เป็นไปตามกฎกติกาปารีสภายในปี 2561 ดังนั้น ที่ตนให้กสม.อยู่จนครบวาระเพราะมีความหลากหลายและได้รับการสรรหาโดยชอบ ตามคำสั่งคสช. และผ่านความเห็นชอบของสนช.เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2558

ขณะที่กล้านรงค์ ชี้แจงว่า ตนต้องการให้ประธานกสม.และกรรมการกสม.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่ร่างพ.ร.ป.นี้จะใช้บังคับ ยังคงให้ดำรงตำแหน่งต่อไปก่อนครบวาระในปี 2561 ดังนั้นสิ่งที่ต้องการให้ กสม.ชุดนี้อยู่ต่อ คือ ทำอย่างไรจะไม่กระทบสิทธิ เพราะเราตั้งคุณสมบัติสูงขึ้น แต่กสม.อาจไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติเหมือนกับ ป.ป.ช. หรือ สตง.เพราะกสม.เขามีสิทธิได้รับผลประโยชน์โดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายในขณะที่แต่งตั้ง กสม.เข้ามา

ประธานที่ประชุมต้องสั่งพักการประชุมเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อให้สมาชิกสนช.หารือเป็นการภายใน ว่า จะเห็นเป็นอย่างไร จนกระทั่งเวลา 12.50 น. ได้เปิดการประชุมอีกครั้ง โดยพล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ขอกลับไปสู่ร่างเดิมในมาตรา 60 ตามที่ กรธ.ตามที่กรธ.เสนอ คือ ให้ประธานกสม.และกสม.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พ.ร.ป.ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พ.ร.ป.ใช้บังคับแต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกสม.และกสม.ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติในมาตรา 60  เห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการเสนอด้วยคะแนน 117 ต่อ 20 งดออกเสียง 8 เสียง และได้มีการปรับแก้ไขระยะเวลาการสรรหา กสม.ชุดใหม่ให้เสร็จภายใน 320 วัน ซึ่งในระหว่างนี้กสม.ชุดเดิมก็จะรักษาการไปก่อน

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติวาระ 3 เห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย กสม. ด้วยคะแนน 199 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ จากนี้ทาง สนช.จะส่งร่างให้ กสม. และ กรธ.เพื่อพิจารณาต่อไปเพื่อให้พิจารณาว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่วมกัน 3 ฝ่ายหรือไม่ต่อไป

ที่มาจาก: เว็บข่าวรัฐสภา , คมชัดลึกออนไลน์

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์